Hárok

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Sheet.


Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

Vložiť

Insert rows above or below the active cell. The number of rows inserted corresponds to the number of rows selected. If no row is selected, one row is inserted. The existing rows are moved downward.

Riadky

Inserts columns to the left or to the right of the active cell. The number of columns inserted corresponds to the number of columns selected. If no column is selected, one column is inserted. The existing columns are moved to the right.

Vložiť zalomenie strany

Tento príkaz vloží ručné zalomenie riadku alebo stĺpca, aby zaistil, že vaše dáta budú správne vytlačené. Môžete vložiť vodorovné zalomenie nad, alebo zvislé zalomenie vľavo od aktívnej bunky.

Delete Cells

Kompletne zmaže vybraté bunky, riadky alebo stĺpce. Bunky pod alebo vpravo od zmazaných buniek vyplní vzniknutý priestor. Pamätajte, že vybratá voľba zmazania je uložená a znovu zavedená pri každom ďalšom volaniu dialógu.

Deletes the selected rows.

Deletes the selected columns.

Odstrániť zalomenie strany

Zvoľte typ ručného zalomenia, ktoré chcete odstrániť.

Insert Sheet

Definuje možnosti pre vloženie nového listu. Buď vytvorí nový list alebo vloží už existujúci list zo súboru.

Insert Sheet at End

Adds a new sheet at end of the spreadsheet document.

Insert Sheet from file

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

External Links

Vloží údaje zo súboru HTML, Calc, CSV alebo Excel do aktuálneho hárku ako odkaz. Údaje musia byť umiestnené v pomenovanej oblasti.

Delete Sheet

Deletes the current sheet or selected sheets.

Clear Cells

Určuje obsah, ktorý má byť odstránený z aktívnej bunky alebo vybratej oblasti buniek. Ak je vybratých viac listov, budú ovplyvnené všetky listy.

Cycle Cell Reference Types

Cycles between absolute and relative addressing of cell reference in the formula.

Fill Cells

Automaticky vyplní bunky obsahom.

Named Ranges and Expressions

Pomenovať idú rôzne časti v zošite. Pomenovaním rôznych častí môžete ľahko prechádzať cez zošity a hľadať informácie.

Named Ranges and Expressions

Pomenovať idú rôzne časti v zošite. Pomenovaním rôznych častí môžete ľahko prechádzať cez zošity a hľadať informácie.

Sheet Comment Menu

Opens a submenu with comments commands.

Rename Sheet

Tento príkaz otvorí dialógové okno, v ktorom môžete aktuálnemu hárku priradiť iný názov.

Hide Sheet

Hides the sheet.

Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Navigate Menu

Opens a submenu to navigate between sheets.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Sheet Events

LibreOffice Calc specific sheet events. You can assign a macro to each sheet event.

Please support us!