Vkladanie externých dát do tabuľky (Webový dotaz)

Pomocou importného filtru Webový dotaz (LibreOffice Calc) je možné do zošitu vložiť dáta z tabuliek v HTML dokumentoch.

Rovnakým spôsobom je možné vkladať pomenované oblasti z Calcu alebo z tabuľky Microsoft Excel.

Dostupné sú tieto metódy vkladania:

Vloženie pomocou dialógu

  1. Umiestnite kurzor do bunky, kam chcete vložiť nový obsah.

  2. Choose Sheet - External Links. This opens the External Data dialog.

  3. Zadajte URL HTML dokumentu alebo názov zošitu. Potom stlačte Enter. Kliknite na tlačidlo ... pre otvorenie dialógu pre výber súboru.

  4. V dialógu vyberte pomenované oblasti alebo tabuľky, ktoré chcete vložiť.

  5. Tiež je možné určiť, že sa oblasti či tabuľky majú aktualizovať každých x sekúnd.

Importný filter môže vytvárať názvy pre oblasti buniek za behu. Zachová sa čo najviac formátovania, avšak zámerne filter nenačíta obrázky.

Vloženie z Navigátora

  1. Otvorte dva dokumenty: zošit LibreOffice Calc, do ktorého chcete vložiť externé dáta (cieľový dokument) a dokument, z ktorého pochádzajú externé dáta (zdrojový dokument).

  2. V cieľovom dokumente otvorte okno Navigátor.

  3. V combo poli umiestnenom v dolnej časti okna Navigátor vyberte zdrojový dokument. V okne Navigátor sa zobrazia názvy oblastí a databázy alebo tabuľky obsiahnutej v zdrojovom dokumente.

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. Pretiahnite požadované externé dáta z okna Navigátor do cieľového dokumentu.

Ak ste ako zdrojový dokument otvorili HTML dokument s filtrom webový dotaz, nájdite v Navigátore tabuľky pomenované postupne od "HTML_table1" a tiež dva vytvorené rozsahy:

Úprava externých dát

Please support us!