Vkladanie externých dát do tabuľky (Webový dotaz)

Pomocou importného filtru Webový dotaz (LibreOffice Calc) je možné do zošitu vložiť dáta z tabuliek v HTML dokumentoch.

Rovnakým spôsobom je možné vkladať pomenované oblasti z Calcu alebo z tabuľky Microsoft Excel.

Dostupné sú tieto metódy vkladania:

Vloženie pomocou dialógu

  1. Umiestnite kurzor do bunky, kam chcete vložiť nový obsah.

  2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.

  3. Zadajte URL HTML dokumentu alebo názov zošitu. Potom stlačte Enter. Kliknite na tlačidlo ... pre otvorenie dialógu pre výber súboru.

  4. V dialógu vyberte pomenované oblasti alebo tabuľky, ktoré chcete vložiť.

  5. Tiež je možné určiť, že sa oblasti či tabuľky majú aktualizovať každých x sekúnd.

Importný filter môže vytvárať názvy pre oblasti buniek za behu. Zachová sa čo najviac formátovania, avšak zámerne filter nenačíta obrázky.

Vloženie z Navigátora

  1. Otvorte dva dokumenty: zošit LibreOffice Calc, do ktorého chcete vložiť externé dáta (cieľový dokument) a dokument, z ktorého pochádzajú externé dáta (zdrojový dokument).

  2. V cieľovom dokumente otvorte okno Navigátor.

  3. V combo poli umiestnenom v dolnej časti okna Navigátor vyberte zdrojový dokument. V okne Navigátor sa zobrazia názvy oblastí a databázy alebo tabuľky obsiahnutej v zdrojovom dokumente.

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. Pretiahnite požadované externé dáta z okna Navigátor do cieľového dokumentu.

Ak ste ako zdrojový dokument otvorili HTML dokument s filtrom webový dotaz, nájdite v Navigátore tabuľky pomenované postupne od "HTML_table1" a tiež dva vytvorené rozsahy:

Úprava externých dát

Please support us!