Použitie scenárov

Scenár LibreOffice Calc je sada hodnôt buniek, ktoré môžete použiť vo výpočtoch. Každému scenáru v liste priradíte názov. Na jednom liste môžete určiť niekoľko scenárov, v každom iné hodnoty buniek. Potom môžete ľahko prepnúť medzi hodnotami buniek pomocou názvu scenárov a okamžite uvidíte výsledky. Scenáre sú nástrojom, ktorým môžete otestovať svoje analýzy "čo keď".

Tvorba vlastných scenárov

Pre vytvorenie scenára najprv vyberte všetky bunky, v ktorých sú dáta pre ňu potrebné.

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. Zvoľte Nástroje - Scenáre. Zobrazí sa dialógové okno Vytvoriť scenár.

  3. Zadajte názov scenára a nechajte ostatné polia nezmenené. Zatvorte dialógové okno kliknutím na OK. Váš nový scenár je automaticky aktivovaný.

Použitie scenárov

Scenáre je možné vyberať aj v Navigátore:

  1. Otvorte Navigátor kliknutím na ikonu Navigátor na paneli Štandardný.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

Uvidíte definované scenáre a komentáre, ktoré k nim boli zadané pri vytvorení scenárov.

Note Icon

Ak vás zaujíma, ktoré hodnoty v scenári ovplyvňujú iné hodnoty, zvoľte Nástroje - Detektív - Sledovať závislosti. Zobrazia sa šípky k bunkám, ktoré sú priamo závislé na aktuálnej bunke.


Please support us!