Zaokrúhľovanie čísel

V LibreOffice Calc sú čísla zobrazené zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Zmena počtu desatinných miest vo vybraných bunkách

  1. Označte všetky bunky, ktoré chcete upraviť.

  2. Zvoľte Formát - Bunky a prepnite na záložku Čísla.

  3. V poli Kategórie vyberte Číslo. V časti Voľby zmeňte počet v poli Desatinné miesta a uzavrite dialógové okno kliknutím na OK.

To change this everywhere

  1. Pre zmenu merných jednotiek používaných v tomto dialógovom okne zvoľte - LibreOffice Writer - Všeobecné, a vyberte novú mernú jednotku v časti Nastavenia.

  2. Na strane Spočítať zmeňte počet v poli Desatinné miesta a uzavrite dialógové okno kliknutím na OK.

Výpočty so zaokrúhlenými číslami miesto presných vnútorných hodnôt

  1. Pre zmenu merných jednotiek používaných v tomto dialógovom okne zvoľte - LibreOffice Writer - Všeobecné, a vyberte novú mernú jednotku v časti Nastavenia.

  2. Go to the Calculate page. Mark the Precision as shown field and exit the dialog with OK.

Please support us!