Adresy a odkazy, absolútne a relatívne

Cell references

An individual cell is fully identified by the sheet it belongs, the column identifier (letter) located along the top of the columns and a row identifier (number) found along the left-hand side of the spreadsheet. On spreadsheets read from left to right, the complete reference for the upper left cell of the sheet is Sheet.A1.

Cell ranges

You can reference a set of cells by referencing them in ranges. Ranges can be a block of cells, entire set of columns and entire set of rows. The range A1:B2 is the first four cells in the upper left corner of the sheet. Range A:E contains all the cells of column A, B, C, D and E. Range 2:5 contains all the cells of row 2, 3, 4 and 5.

The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

For example, .

note

The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


Referenčné operátory

Tieto operátory vrátia oblasť buniek - žiadnu, jednobunkovú alebo viac bunkovú.

Oblasť má najvyššiu prioritu, potom priesečník a nakoniec spojenie.

Operátor

Názov

Example

: (dvojbodka)

Oblasť

A1:C108, A:D or 3:13

! (výkričník)

Prienik

SUM(A1:B6!B5:C12)

Vypočíta súčet všetkých buniek v prieniku. V danom príklade bude výsledok súčet buniek B5 a B6.

~ (Tilda)

Zreťazenie alebo spojenie

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Relatívne adresovanie

Bunka nachádzajúca sa v stĺpci A a riadku 1 je adresovaná ako A1. Oblasť susedných buniek je možné adresovať tak, že najprv zadáte súradnice bunky nachádzajúcich sa v oblasti vľavo hore, potom dvojbodku a za ňou súradnice bunky vpravo dole. Napríklad štvorec, ktorý je tvorený prvými štyrmi bunkami v ľavom hornom rohu, je adresovaný ako A1:B2.

Adresovaním oblasti týmto spôsobom vytvárate relatívny odkaz na oblasť A1:B2. Relatívny v tomto prípade znamená, že ak skopírujete vzorce, bude odkaz na túto oblasť automaticky upravený.

Absolútne adresovanie

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

tip

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

Použitie relatívnych a absolútnych odkazov

Čím je relatívny odkaz odlišný? Predpokladajme, že chcete spočítať súčet hodnôt v oblasti buniek A1:B2 a zobraziť ho v bunke E1. Vzorec v bunke E1 by mal vyzerať takto: =SUM(A1:B2). Ak budete neskôr chcieť pred stĺpec A vložiť nový stĺpec, budú prvky, ktoré chcete sčítať, v bunkách B1:C2 a vzorec bude v bunke F1, nie v E1. Po vložení nového stĺpca budete preto musieť skontrolovať a opraviť všetky vzorce na liste, prípadne i na ďalších listoch.

Našťastie to LibreOffice robí za vás. Po vložení nového stĺpca A bude vzorec =SUM(A1:B2) automaticky zmenený na =SUM(B1:C2). Po vložení nového riadku 1 budú čísla riadkov tiež automaticky upravené. Pri posune odkazovaných buniek LibreOffice Calc vždy upraví absolútne i relatívne odkazy na ne. Pri kopírovaní vzorcov budú upravené len relatívne odkazy, absolútne zostanú bezo zmeny.

Absolútne odkazy sa používajú pri výpočtoch, ktoré odkazujú na jednu konkrétnu bunku v zošite. Ak skopírujete relatívne vzorec odkazujúci na túto konkrétnu bunku do bunky pod ním, odkaz bude tiež posunutý o jednu bunku nižšie, ak ste ho nedefinovali pomocou absolútneho adresovania.

Okrem vkladania nových riadkov a stĺpcov sú odkazy upravované pri kopírovaní existujúceho vzorca s odkazom na ďalšie bunky do iného miesta zošitu. Predpokladajme, že máte vzorec =SUM(A1:A9) v riadku 10. Ak chcete spočítať súčet susediaceho stĺpca, jednoducho skopírujte tento vzorec do bunky vpravo od nej. Kopírovaný vzorec bude automaticky upravený na =SUM(B1:B9).

Please support us!