Adresy a odkazy, absolútne a relatívne

Relatívne adresovanie

Bunka nachádzajúca sa v stĺpci A a riadku 1 je adresovaná ako A1. Oblasť susedných buniek je možné adresovať tak, že najprv zadáte súradnice bunky nachádzajúcich sa v oblasti vľavo hore, potom dvojbodku a za ňou súradnice bunky vpravo dole. Napríklad štvorec, ktorý je tvorený prvými štyrmi bunkami v ľavom hornom rohu, je adresovaný ako A1:B2.

Adresovaním oblasti týmto spôsobom vytvárate relatívny odkaz na oblasť A1:B2. Relatívny v tomto prípade znamená, že ak skopírujete vzorce, bude odkaz na túto oblasť automaticky upravený.

Absolútne adresovanie

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

Tip Icon

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

Použitie relatívnych a absolútnych odkazov

Čím je relatívny odkaz odlišný? Predpokladajme, že chcete spočítať súčet hodnôt v oblasti buniek A1:B2 a zobraziť ho v bunke E1. Vzorec v bunke E1 by mal vyzerať takto: =SUM(A1:B2). Ak budete neskôr chcieť pred stĺpec A vložiť nový stĺpec, budú prvky, ktoré chcete sčítať, v bunkách B1:C2 a vzorec bude v bunke F1, nie v E1. Po vložení nového stĺpca budete preto musieť skontrolovať a opraviť všetky vzorce na liste, prípadne i na ďalších listoch.

Našťastie to LibreOffice robí za vás. Po vložení nového stĺpca A bude vzorec =SUM(A1:B2) automaticky zmenený na =SUM(B1:C2). Po vložení nového riadku 1 budú čísla riadkov tiež automaticky upravené. Pri posune odkazovaných buniek LibreOffice Calc vždy upraví absolútne i relatívne odkazy na ne. Pri kopírovaní vzorcov budú upravené len relatívne odkazy, absolútne zostanú bezo zmeny.

Absolútne odkazy sa používajú pri výpočtoch, ktoré odkazujú na jednu konkrétnu bunku v zošite. Ak skopírujete relatívne vzorec odkazujúci na túto konkrétnu bunku do bunky pod ním, odkaz bude tiež posunutý o jednu bunku nižšie, ak ste ho nedefinovali pomocou absolútneho adresovania.

Okrem vkladania nových riadkov a stĺpcov sú odkazy upravované pri kopírovaní existujúceho vzorca s odkazom na ďalšie bunky do iného miesta zošitu. Predpokladajme, že máte vzorec =SUM(A1:A9) v riadku 10. Ak chcete spočítať súčet susediaceho stĺpca, jednoducho skopírujte tento vzorec do bunky vpravo od nej. Kopírovaný vzorec bude automaticky upravený na =SUM(B1:B9).

Please support us!