Vykonanie viacnásobnej operácie

Zadanie viacnásobnej operácie v stĺpcoch alebo riadkoch

The Data - Multiple Operations command provides a planning tool for "what if" questions. In your spreadsheet, you enter a formula to calculate a result from values that are stored in other cells. Then, you set up a cell range where you enter some fixed values, and the Multiple Operations command will calculate the results depending on the formula.

Do poľa Počiatočná bunka stĺpca/riadka zadajte adresu prvej bunky v oblasti. Do poľa Vzorec zadajte adresu bunky so vzorcom, ktorý chcete na oblasť použiť. Najlepšie to vysvetlíme na príkladoch:

Príklady

Vyrábate hračky s predajnou cenou 10 dolárov za kus. Výrobné náklady na jednu sú 2 doláre a k tomu máte ročné fixné náklady vo výške 10000 dolárov. Koľko zarobíte, ak predáte určitý počet hračiek?

what-if sheet area

Výpočet pomocou jedného vzorca a jednej premennej

 1. Ak chcete vypočítať ročný zisk, zadajte najprv ľubovoľné číslo počtu predaných hračiek (v tomto príklade 2 000). Zisk je vypočítaný pomocou vzorca Zisk=Počet*(Predajná cena-Náklady na výrobu)-Pevné ročné náklady. Tento vzorce zadajte do poľa B5.

 2. Do stĺpca D zadajte ročný predaj v kusoch, napríklad od 500 do 5000 v krokoch po 500.

 3. Vyberte oblasť D2:E11, obsahujúce hodnoty zadané v stĺpci D a zodpovedajúce prázdne bunky v stĺpci E.

 4. Zvoľte Dáta - Viacnásobné operácie.

 5. Ak je kurzor v poli Vzorce, kliknite na bunku B5.

 6. Nastavte kurzor do poľa Vstupná bunka stĺpca a kliknite na bunku B4. To znamená: B4, množstvo, je vo vzorci premenná, ktorá bude nahradená hodnotami z označeného stĺpca.

 7. Kliknutím na OK zatvoríte dialógové okno. V stĺpci E sa zobrazia výnosy pre rôzne hodnoty.

Výpočet pomocou viacerých vzorcov

 1. Vymažte obsah stĺpca E.

 2. Do bunky C5 zadajte vzorec = B5 / B4. Týmto spôsobom vypočítate ročný zisk za jeden predaný kus.

 3. Vyberte oblasť D2:F11, obsahujúce tri stĺpce.

 4. Zvoľte Dáta - Viacnásobné operácie.

 5. Ak je kurzor v poli Vzorce, označte bunky B5 až C5.

 6. Nastavte kurzor do poľa Vstupná bunka stĺpca a kliknite na bunku B4.

 7. Kliknutím na OK zatvoríte dialógové okno. V stĺpci E sa zobrazia výnosy a v stĺpci F ročný výnos na kus.

Viacnásobné operácie prevedené cez riadky a stĺpce

LibreOffice umožňuje viacnásobné navzájom zviazané operácie s dátami v riadkoch a stĺpcoch v tzv. krížových tabuľkách. Bunka so vzorcom musí odkazovať na prvý prvok dáta usporiadaných v riadkoch a aj na prvý prvok dát usporiadaných v stĺpcoch. Vyberte oblasť danú oboma dátovými zdrojmi a otvorte dialógové okno Viacnásobné operácie. Do poľa Vzorce zadajte odkaz na bunku so vzorcom. Polia Počiatočná bunka riadka a Počiatočná bunka stĺpca slúžia na zadanie odkazu na prvé bunky riadkov resp. stĺpcov, ktoré sú uvedené vo vzorci.

Výpočet pomocou dvoch premenných

Stĺpce A a B z príkladu uvedeného vyššie zostávajú rovnaké. Teraz však chcete obmeňovať nielen množstvo celkovej ročnej produkcie, ale tiež predajnú cenu a pre oba prípady vypočítať zisk.

Následujúcim spôsobom rozšírte vyššie uvedenú tabuľku: Oblasť buniek D2:D11 obsahuje čísla 500, 1 000 až 5 000. Do oblasti buniek E1:H1 zadajte čísla 8, 10, 15 a 20.

 1. Vyberte oblasť buniek D1:H11.

 2. Zvoľte Dáta - Viacnásobné operácie.

 3. Ak je kurzor v poli Vzorce, kliknite na bunku B5.

 4. Nastavte kurzor do poľa Vstupná bunka riadku a kliknite na bunku B1. To znamená, že B1, predajná cena, je "horizontálne" zadaná premenná (s hodnotami 8, 10, 15 a 20).

 5. Nastavte kurzor do poľa Vstupná bunka stĺpca a kliknite na bunku B4. Takže B4, množstvo, je vertikálne zadaná premenná.

 6. Kliknutím na OK dialógové okno zatvoríte. V oblasti E2:H11 uvidíte vypočítané zisky pre rôzne predajné ceny.

Please support us!