Použitie funkcie Hľadať riešenie

Pomocou funkcie Hľadať riešenie je možné vypočítať hodnotu, ktorá ako súčasť vzorca vedie k požadovanému výsledku vzorca. Vzorec je definovaný s niekoľkými pevnými hodnotami, jednou premennou a s výsledkom vzorca.

Príklad použitia funkcie Hľadať riešenie

Pre výpočet ročného zisku vytvorte tabuľku s hodnotami investície (C), počtu rokov (n) a úrokovej miery (i). Vzorec je:

I = C * n* i

Predpokladajme, že úroková sadzba i (7.5%) a počet rokov n (1) zostane nemenný. Chceme zistiť, aká veľká má byť investícia C, aby bol dosiahnutý určitý zisk I. V tomto prípade výšku investície C, pri ktorej bude dosiahnutý zisk 15 000 dolárov.

Každú z hodnôt pre investície C (akúkoľvek hodnotu napr. $100,000), počet rokov n (1), a úrokovú mieru i (7.5%) zadajte do buniek. Do ďalšej bunky zadajte vzorec pre výpočet zisku I. Namiesto C, n a i použite odkazy na bunky s príslušnými hodnotami.

  1. Kurzor nastavte do bunky s úrokovou mierou I a zvoľte Nástroje - Hľadať riešenie. Zobrazí sa dialógové okno Vyhľadanie cieľa.

  2. V poli Vzorec už je vyplnená adresa správnej bunky.

  3. Nastavte kurzor do poľa Premenná bunka. Kliknite na bunku, ktorá obsahuje premennú hodnotu. V tomto príklade na bunku s výškou investície C.

  4. Do poľa Cieľová hodnota zadajte požadovaný výsledok. Pre tento príklad hodnotu 15 000. Kliknite na OK.

  5. Zobrazí sa dialógové okno s informáciou, že funkcia Hľadať riešenie bola úspešná. Kliknutím na Áno vložíte výsledok do bunky s premennou.

Please support us!