Počítanie so vzorcami

Všetky vzorce začínajú znakom rovná sa. Môžu obsahovať čísla, text, aritmetické a logické operátory alebo funkcie.

Tip Icon

Pamätajte, že na základne aritmetické znamienka (+, -, *, /) vo vzorcoch platí pravidlo "Násobenie a delenie pred sčítaním a odčítaním". Namiesto =SUM(A1:B1) radšej používajte =A1+B1.


Tip Icon

Je možné používať i zátvorky. Výsledok vzorca =(1+2)*3 je iný než =1+2*3.


Nasleduje pár príkladov vzorcov v LibreOffice Calc:

=A1+10

Zobrazí obsah bunky A1, ku ktorému bola pripočítaná hodnota 10.

=A1*16%

Zobrazí 16 % z obsahu bunky A1.

=A1 * A2

Zobrazí výsledok násobenia obsahu buniek A1 a A2.

=ROUND(A1;1)

Zobrazí obsah bunky A1 zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.

=EFFECTIVE(5%;12)

Vypočíta efektívnu úrokovú sadzbu z nominálnej úrokovej miery vo výške 5% pri 12 splátkach za rok.

=B8-SUM(B10:B14)

Odčíta od hodnoty bunky B8 súčet oblasti buniek B10 až B14

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Vypočíta súčet oblasti buniek B10 až B14 a pričíta hodnotu k bunke B8.


Funkcie je možné vo vzorcoch vnárať, ako je ukázané v príklade. Tiež je možné do funkcií vnárať ďalšie funkcie. Sprievodca funkciami vám s vnáraním pomôže.

Please support us!