Vkladanie vzorcov

Vzorce môžete zadávať tak, že ich napíšete pomocou klávesnice, zvolíte pomocou ikon alebo obe metódy skombinujete.

  1. Kliknite na bunku, do ktorej chcete zadať vzorec.

  2. Click the Formula icon on the Formula Bar.

    Vo vstupnom riadku sa zobrazí znamienko rovná sa. Teraz je možné zadať vzorec.

  3. Po zadaní vzorca stlačte Enter alebo kliknite na Prijať, čím vzorec vložíte do aktívnej bunky. Obsah vstupného riadku vyčistíte stlačením klávesy Escape alebo kliknutím na Zrušiť.

Hodnoty a vzorce je možné zadávať i priamo do buniek, aj keď nie je vidieť vstupný kurzor. Vzorce musia začínať znakom rovná sa.

Písanie vzorca môžete tiež zahájiť stlačením kláves + či - na numerickej klávesnici. Kláves NumLock musí byť zapnutá. Stlačte napríklad postupne tieto klávesy:

+ 5 0 - 8 (stlačte klávesu Enter)

V bunke vidíte výsledok, číslo 42. Bunka obsahuje vzorec =+50-8.

Note Icon

If you are editing a formula with references, the references and the associated cells will be highlighted with the same color. You can now resize the reference border using the mouse, and the reference in the formula displayed in the input line also changes. Show references in color can be deactivated under - LibreOffice Calc - View.


Tip Icon

Ak chcete zobraziť výsledky jednotlivých častí vzorca, vyberte príslušnú časť a stlačte F9. Napríklad vo vzorci =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) vyberte časť SUM(C1:D12) a stlačte F9, čím sa zobrazí súčet tejto oblasti.


Ak obsahuje vzorec chybu, v aktívnej bunke sa objaví chybové hlásenie.

Please support us!