Importing and Exporting CSV Text Files with Formulas

Comma Separated Values - CSV (Hodnoty oddelené čiarkou) sú textové súbory s obsahom listu. Ako oddeľovač jednotlivých buniek je možné použiť čiarky, bodkočiarky alebo iné znaky. Textové reťazce sú uzavrené do úvodzoviek, čísla sú bez nich.

To Import a CSV File

 1. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

 2. V poli Typ súboru nastavte "Text CSV". Označte súbor a kliknite na Otvoriť. Ak má súbor príponu .csv, je jeho typ automaticky rozpoznaný.

 3. You will see the Text Import dialog. Click OK.

Tip Icon

If the csv file contains formulas, but you want to import the results of those formulas, then choose - LibreOffice Calc - View and clear the Formulas check box.


To Export Formulas and Values as CSV Files

 1. Zvoľte zošit, ktorý chcete uložiť vo formáte CSV.

 2. Ak chcete exportovať vzorce ako vzorce, napríklad v tvare =SUM(A1:B5), postupujte nasledovne:

  Pre zmenu merných jednotiek používaných v tomto dialógovom okne zvoľte - LibreOffice Writer - Všeobecné, a vyberte novú mernú jednotku v časti Nastavenia.

  V časti Zobraziť zaškrtnite pole Vzorce. Kliknite na OK.

  Ak chcete exportovať výsledky namiesto vzorcov, pole Vzorce nezaškrtávajte.

 3. Zvoľte Súbor - Uložiť ako. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 4. In the File type field select the format "Text CSV".

 5. Zadajte názov a kliknite na Uložiť.

 6. V dialógu Exportovať textový súbor vyberte znakovú sadu a oddeľovače polí a textu a potvrďte kliknutím na OK.

 7. Ak je to treba, zrušte po uložení zaškrtnutie poľa Vzorce, aby sa v tabuľke opäť zobrazovali vypočítavané výsledky.

Please support us!