Odkazovanie na bunky metódou ťahaj a pusti

With the help of the Navigator you can reference cells from one sheet to another sheet in the same document or in a different document. The cells can be inserted as a copy, link, or hyperlink. The range to be inserted must be defined with a name in the original file so that it can be inserted in the target file.

  1. Otvorte dokument obsahujúci zdrojové bunky.

  2. To set the source range as the range, select the cells and choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. Save the source document, and do not close it.

  3. Otvorte zošit, kam chcete bunky vložiť.

  4. Otvorte Navigátor. V jeho spodnej časti vyberte zdrojový zošit.

  5. V časti "Názvy oblastí" Navigátoru sa objavia názvy zo zdrojového zošitu.

  6. V ikone Spôsob pretiahnutia v Navigátore, nastavte, či sa má vytvoriť kópia, prepojenie či hypertextový odkaz.

  7. Kliknite na názov pod "Názvy oblastí" v Navigátore a pretiahnite ho na miesto, kam ho chcete vložiť.

Rovnakým spôsobom je možné vložiť bunky z iného listu rovnakého dokumentu na aktuálny list. V kroku štyri vyberte Aktívne okno.

Please support us!