Automatické vyplňovanie dátumu podľa susediacich buniek

Bunky je možné automaticky vyplniť pomocou funkcie Automatické vyplnenie alebo Postupnosti.

Použitie funkcie Automatické vyplnenie

Funkcia Automatické vyplnenie vytvára postupnosti na základe daného vzorca.

 1. On a sheet, click in a cell, and type a number.

 2. Kliknite na vedľajšiu bunku a zase späť na tú pôvodnú.

 3. Potiahnite za pravý dolný roh tejto bunky cez bunky, ktoré chcete automaticky vyplniť, a pusťte tlačidlo myši.

  Bunky sú vyplnené rastúcou číselnou radou.

Tip Icon

To quickly create a list of consecutive days, enter Monday in a cell, and drag the fill handle.


Hold down if you do not want to fill the cells with different values.

Note Icon

If you select two or more adjacent cells that contain different numbers, and drag, the remaining cells are filled with the arithmetic pattern that is recognized in the numbers. The AutoFill function also recognizes customized lists that are defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.


Tip Icon

Dvojitým kliknutím na pravý dolný roh bunky je možné automaticky vyplňovať prázdne bunky aktuálneho dátového bloku. Napríklad: napíšte "január" do bunky A1 a potiahnite za jej pravý dolný roh až do bunky A12, čím budete v prvom stĺpci mať názvy všetkých dvanástich mesiacov. Teraz napíšte do buniek B1 a C1 nejaké čísla, vyberte ich a dvakrát kliknite na pravý dolný roh vybraných buniek. Blok B1:C12 tým bude automaticky vyplnený.


Použitie definovaných postupností

 1. Vyberte oblasť buniek, ktorú chcete vyplniť.

 2. Kliknite na Úpravy - Vyplniť - Postupnosti.

 3. Zadajte parametre postupnosti.

  Ak vyberiete lineárnu postupnosť, krok, ktorý zadáte, bude pridaný postupne ku každému číslu v postupnosti a tým vytvorí následujúcu hodnotu.

  Ak vyberiete typ rast, krokom, ktorý zadáte, bude vynásobené postupne každé číslo v postupnosti a tým vytvorí následujúcu hodnotu.

  Ak vyberiete typ postupnosti dátum, krok, ktorý zadáte, bude pridaný podľa zadanej jednotky času.

Please support us!