Použitie automatického filtra

Funkcia Automatický filter vloží pole so zoznamom nad jeden či viac stĺpcov a umožňuje vyberať záznamy (riadky), ktoré chcete mať zobrazené.

  1. Vyberte stĺpce, na ktoré chcete použiť Automatický filter.

  2. Choose Data - Filter - AutoFilter. The combo box arrows are visible in the first row of the range selected.

  3. Run the filter by clicking the drop-down arrow in the column heading and choosing an item.

    Po filtrovaní sa zobrazia len tie riadky, ktorých obsah spĺňa kritéria filtra. Ostatné riadky sú skryté. Z nesúvislého číslovania riadkov je možné poznať, že boli riadky skryté. Filtrovaný stĺpec je označený rozdielnou farbou tlačidla so šípkou.

Ak použijete ďalší Automatický filter na iný stĺpec filtrovanej oblasti, budú ostatné rozbalovacie zoznamy automatického filtra obsahovať len filtrované údaje.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

Funkciu Automatický filter zrušíte opätovným vybraním buniek ako v kroku 1 a kliknutím na Dáta - Filter - Automatický filter.

tip

Ak chcete rôznym listom priradiť rôzne automatické filtre, musíte najprv na každom liste určiť databázový rozsah.


warning

Aritmetické funkcie berú do úvahy i bunky, ktoré nie sú vďaka Automatickému filtru zobrazené. Napríklad súčet aktuálneho stĺpca je vypočítaný vrátane hodnôt z odfiltrovaných buniek. Pre sčítanie len tých buniek, ktoré ostanú viditeľné po použití filtra, slúži funkcia SUBTOTAL.


Please support us!