Kódy chýb v aplikácii LibreOffice Calc

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad chybových správ pre LibreOffice Calc. Pokiaľ nastane chyba v bunke, v ktorej sa nachádza kurzor, chybová správa sa zobrazí v stavovom riadku.

Kód chyby

Správa

Vysvetlenie

###

Žiadne

The cell is not wide enough to display the contents.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

Neplatný znak

Character in a formula is not valid.

502

Neplatný argument

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

Neplatná operácia s pohyblivou desatinnou čiarkou

Výpočet skončil pretečením z definovaného oboru hodnôt.

504

Chyba v zozname parametrov

Parameter funkcie je neplatný, napr. text namiesto čísla alebo odkaz na doménu namiesto odkazu na bunku.

507, 508

Chyba: Chýba časť dvojice

Chýbajúca zátvorka, napr. koncová zátvorka bez príslušnej začiatočnej zátvorky.

509

Chýbajúci operátor

Chýba operátor, napr. v "=2(3+4) * " chýba operátor medzi "2" a "(".

510

Chýbajúca premenná

Chýba premenná, napr. keď sú dva operátory vedľa seba "=1+*2".

511

Chýbajúca premenná

Funkcia požaduje viac premenných ako je zadané, napr. funkcie AND() a OR()

512

Pretečenie vzorca

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Pretečenie reťazca

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

Interné pretečenie

Operácia zoraďovania s príliš veľkým objemom číselných údajov (max. 100000) alebo pretečenie zásobníka výpočtu.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Vnútorná syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu sa očakáva matica, ale nie je k dispozícii.

517

Vnútorná syntaktická chyba

Neznámy kód, napr. dokument s novšou funkciou je načítaný staršou verziou, ktorá túto funkciu neobsahuje.

518

Vnútorná syntaktická chyba

Premenná nie je k dispozícii

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Vzorec vracia hodnotu, ktorá nezodpovedá definícii; alebo bunka, na ktorú odkazuje vzorec, obsahuje text namiesto čísla.

520

Vnútorná syntaktická chyba

Kompilátor vytvoril neznámy kód kompilátora.

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

Cyklický odkaz

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

Priebeh výpočtu nekonverguje.

Funkcia nezasiahla cieľovú hodnotu, alebo iteračné odkazy nedosiahli minimálnu zmenu v maximálnom nastavenom rozsahu krokov.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Compiler: a column or row description name could not be resolved. Interpreter: in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing.

525
#NAME?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

Identifikátor sa nemohol vyhodnotiť, napr. neplatný odkaz, neplatný názov domény, chýbajúce označenie stĺpca/riadka, chýbajúce makro, alebo nesprávny desatinný oddeľovač.

526

Vnútorná syntaktická chyba

Zastaralé, už nepoužívané, môže pochádzať zo starých dokumentov, ak výsledok je vzorec z domény.

527

Interné pretečenie

Interpreter: References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Delenie nulou

Operátor delenia / ak je menovateľ 0
Túto chybu vracajú aj niektoré ďalšie funkcie, napríklad:
VARP s menej než 1 argumentom
STDEVP s menej než 1 argumentom
VAR s menej než 2 argumentmi
STDEV s menej než 2 argumentmi
STANDARDIZE so stdev=0
NORMDIST so stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!