Error Codes in LibreOffice Calc

The following table is an overview of the error messages for LibreOffice Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the Status Bar.

Kód chyby

Správa

Vysvetlenie

###

Žiadne

The cell is not wide enough to display the contents.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

#N/A

Not Available

A result for the formula expression is not available.

501

Neplatný znak

Character in a formula is not valid.

502

Neplatný argument

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

Neplatná operácia s pohyblivou desatinnou čiarkou

Výpočet skončil pretečením z definovaného oboru hodnôt.

504

Chyba v zozname parametrov

Function parameter is not valid, for example, text instead of a number.

507, 508

Chyba: Chýba časť dvojice

Chýbajúca zátvorka, napr. koncová zátvorka bez príslušnej začiatočnej zátvorky.

509

Chýbajúci operátor

Chýba operátor, napr. v "=2(3+4) * " chýba operátor medzi "2" a "(".

510

Chýbajúca premenná

Chýba premenná, napr. keď sú dva operátory vedľa seba "=1+*2".

511

Chýbajúca premenná

Funkcia požaduje viac premenných ako je zadané, napr. funkcie AND() a OR()

512

Pretečenie vzorca

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Pretečenie reťazca

Compiler: an identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: a result of a string operation would exceed 256M characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size.

514

Interné pretečenie

An internal calculation stack overflow occurred.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Vnútorná syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu sa očakáva matica, ale nie je k dispozícii.

517

Vnútorná syntaktická chyba

Neznámy kód, napr. dokument s novšou funkciou je načítaný staršou verziou, ktorá túto funkciu neobsahuje.

518

Vnútorná syntaktická chyba

Premenná nie je k dispozícii

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Vzorec vracia hodnotu, ktorá nezodpovedá definícii; alebo bunka, na ktorú odkazuje vzorec, obsahuje text namiesto čísla.

520

Vnútorná syntaktická chyba

Kompilátor vytvoril neznámy kód kompilátora.

521
#NULL!

No code or no intersection.

No code or no result.

522

Cyklický odkaz

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

Priebeh výpočtu nekonverguje.

Funkcia nezasiahla cieľovú hodnotu, alebo iteračné odkazy nedosiahli minimálnu zmenu v maximálnom nastavenom rozsahu krokov.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Compiler: a column or row description name could not be resolved. Interpreter: in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing.

525
#NAME?

Invalid names

An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found.

527

Interné pretečenie

Interpreter: References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Delenie nulou

Operátor delenia / ak je menovateľ 0
Túto chybu vracajú aj niektoré ďalšie funkcie, napríklad:
VARP s menej než 1 argumentom
STDEVP s menej než 1 argumentom
VAR s menej než 2 argumentmi
STDEV s menej než 2 argumentmi
STANDARDIZE so stdev=0
NORMDIST so stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

The maximum limit for sorting has exceeded (the maximum is twice the maximum number of rows, so for 1048576 rows 2097152 entries). The same Err:538 is also used whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.


Please support us!