Klávesové skratky na prácu so zošitmi

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

To create a matrix in which all the cells contain the same information as what you entered on the Input line, press Shift++Enter. You cannot edit the components of the matrix.

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

To select multiple sheets in a spreadsheet, hold down , and then click the name tabs at the lower edge of the workspace. To select only one sheet in a selection, hold down Shift, and then click the name tab of the sheet.

To insert a manual line break in a cell, click in the cell, and then press +Enter.

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

Navigácia v tabuľkových zošitoch

Klávesové skratky

Výsledok

+Home

Presunie kurzor do prvej bunky v liste (A1).

+End

Presunie kurzor do poslednej bunky v zošite, ktorá obsahuje dáta.

Klávesa Home

Presunie kurzor do prvej bunky aktuálneho riadku.

Klávesa End

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+Left Arrow

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+Right Arrow

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+Up Arrow

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+Down Arrow

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+Shift+Arrow

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+Page Up

Presun na list vľavo.

In the print preview: Moves to the previous print page.

+Page Down

Presun na list vpravo.

In the print preview: Moves to the next print page.

+Page Up

Posun o jednu obrazovku vľavo.

+Page Down

Posun o jednu obrazovku vpravo.

+F8

Pridá predchádzajúci list k súčasnému výberu listov. Keď sú označené všetky listy zošitu, táto klávesová skratka vyberie len predchádzajúci list. Zároveň sa zobrazí predchádzajúci list.

+F8

Pridá nasledujúci list k súčasnému výberu listov. Keď sú označené všetky listy zošitu, táto klávesová skratka vyberie len nasledujúci list. Zároveň sa zobrazí nasledujúci list.

+ *

kde (*) je kláves násobenia na numerickej klávesnici

Vyberie rozsah dát, ktorý obsahuje kurzor. Rozsah je súvislý rozsah buniek, ktoré obsahujú dáta a ktorý je ohraničený prázdnymi riadkami a stĺpcami.

+ /

kde (/) je kláves delenia na numerickej klávesnici

Vyberie rozsah dát maticového vzorca, v ktorom je kurzor

+F8

Vloží bunky (ako príkaz v menu Vložiť - Bunky)

+F8

Odstráni bunky (ako príkaz v menu Upraviť - Odstrániť bunky)

Enter (v označenom rozsahu)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+Shift+F9

Zobrazí alebo skryje vzorce namiesto hodnôt v bunkách.


note

Kláves ` sa na väčšine anglických klávesníc nachádza vedľa klávesy "1". Ak na klávesnici tento znak nemáte, môžete si zvoliť inú klávesu: vyberte Nástroje - Prispôsobiť, kliknite na záložku Klávesnica. Vyberte kategóriu "Zobraziť" a funkciu "Prepnúť na vzorce".


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


Funkčné klávesy používané v tabuľkových zošitoch

Klávesové skratky

Výsledok

+F1

Displays the comment that is attached to the current cell

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

Otvorí Sprievodcu funkciami.

Shift++F2

Presunie kurzor do Vstupného riadku, kde je možné zadať vzorec pre súčasnú bunku.

+F3

Otvorí dialóg Definovať mená.

Shift++F4

Zobrazí alebo skryje prieskumníka databázy.

F4

Preusporiada relatívne alebo absolútne odkazy (napr. A1, $A$1, $A1, A$1) vo vstupnom poli.

F5

Zobrazí alebo skryje Navigátor.

Shift+F5

Sleduje závislosti.

Shift+F9

Sleduje predchodcov.

Shift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F6

Skontroluje pravopis v súčasnom liste.

+F7

Ak súčasná bunka obsahuje text, otvorí Slovník synoným.

F8

Zapne alebo vypne režim Ďalší výber. V tomto režime je možné pomocou šipiek rozširovať výber. Tiež je možné rozšíriť výber kliknutím do inej bunky.

+F8

Zvýrazní bunky obsahujúce hodnoty.

F9

Prepočíta všetky vzorce v aktuálnom liste.

+Shift+F9

Prepočíta všetky vzorce v liste.

+F9

Aktualizuje vybraný graf.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Shift+F11

Vytvorí šablónu dokumentu.

Shift+F11

Aktualizuje šablóny.

F12

Zoskupí označenú dátovú oblasť.

+F12

Zruší zoskupenie označenej dátovej oblasti.

+Down Arrow

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+Up Arrow

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+Right Arrow

Zväčší šírku súčasného stĺpca.

+Left Arrow

Zmenší šírku súčasného stĺpca.

+Shift+Arrow Key

Optimalizuje šírku stĺpca a výšku riadka podľa súčasnej bunky.


Formátovanie buniek pomocou klávesových skratiek

Pomocou klávesnice je možné nastaviť nasledujúce formátovanie buniek:

Klávesové skratky

Výsledok

+Shift+F9

Otvorí dialóg Formátovať bunky

+Shift+1 (not on the number pad)

Dve desatinné miesta, oddeľovač tisícok

+Shift+2 (not on the number pad)

Štandardný exponenciálny formát

+Shift+3 (not on the number pad)

Štandardný formát dátumu

+Shift+4 (not on the number pad)

Štandardný formát meny

+Shift+5 (not on the number pad)

Štandardný formát percent (dve desatinné miesta)

+Shift+6 (not on the number pad)

Štandardný formát


Používanie Sprievodcu dátami

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Klávesy

Efekt

Tab

Mení zameranie postupne na všetky prvky dialógu.

Shift+Tab

Mení zameranie na všetky prvky dialógu v obrátenom smere.

Up Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok vyššie.

Down Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok dole.

Left Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok vľavo.

Right Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok vpravo.

Home

Vyberie prvý prvok v aktuálnej oblasti dialógu.

End

Vyberie posledný prvok v aktuálnej oblasti dialógu.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto hore.

+Down Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto dole.

+Left Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto vľavo.

+Right Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto vpravo.

+Home

Posunie aktuálne pole na prvé miesto.

+End

Posunie aktuálne pole na posledné miesto.

Delete

Odstráni aktuálne pole z oblasti.


Please support us!