Klávesové skratky na prácu so zošitmi

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter. Hold down +Enter+Shift to apply the cell format of the input cell to the entire cell range.

To create a matrix in which all the cells contain the same information as what you entered on the Input line, press Shift++Enter. You cannot edit the components of the matrix.

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

To select multiple sheets in a spreadsheet, hold down , and then click the name tabs at the lower edge of the workspace. To select only one sheet in a selection, hold down Shift, and then click the name tab of the sheet.

To insert a manual line break in a cell, click in the cell, and then press +Enter.

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

Navigácia v tabuľkových zošitoch

Klávesové skratky

Výsledok

+Home

Presunie kurzor do prvej bunky v liste (A1).

+End

Presunie kurzor do poslednej bunky v zošite, ktorá obsahuje dáta.

Klávesa Home

Presunie kurzor do prvej bunky aktuálneho riadku.

Klávesa End

Presunie kurzor do poslednej bunky aktuálneho riadku.

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects cells from the current cell to the last cell of the current row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+Left Arrow

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.

+Right Arrow

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+Up Arrow

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.

+Down Arrow

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.

+Shift+Arrow

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the Ctrl+Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.

+Page Up

Presun na list vľavo.

In the print preview: Moves to the previous print page.

+Page Down

Presun na list vpravo.

In the print preview: Moves to the next print page.

+Page Up

Posun o jednu obrazovku vľavo.

+Page Down

Posun o jednu obrazovku vpravo.

+F8

Pridá predchádzajúci list k súčasnému výberu listov. Keď sú označené všetky listy zošitu, táto klávesová skratka vyberie len predchádzajúci list. Zároveň sa zobrazí predchádzajúci list.

+F8

Pridá nasledujúci list k súčasnému výberu listov. Keď sú označené všetky listy zošitu, táto klávesová skratka vyberie len nasledujúci list. Zároveň sa zobrazí nasledujúci list.

+ *

kde (*) je kláves násobenia na numerickej klávesnici

Vyberie rozsah dát, ktorý obsahuje kurzor. Rozsah je súvislý rozsah buniek, ktoré obsahujú dáta a ktorý je ohraničený prázdnymi riadkami a stĺpcami.

+ /

kde (/) je kláves delenia na numerickej klávesnici

Vyberie rozsah dát maticového vzorca, v ktorom je kurzor

+F8

Vloží bunky (ako príkaz v menu Vložiť - Bunky)

+F8

Odstráni bunky (ako príkaz v menu Upraviť - Odstrániť bunky)

Enter (v označenom rozsahu)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+Shift+F9

Zobrazí alebo skryje vzorce namiesto hodnôt v bunkách.


note

Kláves ` sa na väčšine anglických klávesníc nachádza vedľa klávesy "1". Ak na klávesnici tento znak nemáte, môžete si zvoliť inú klávesu: vyberte Nástroje - Prispôsobiť, kliknite na záložku Klávesnica. Vyberte kategóriu "Zobraziť" a funkciu "Prepnúť na vzorce".


Funkčné klávesy používané v tabuľkových zošitoch

Klávesové skratky

Výsledok

+F1

Displays the comment that is attached to the current cell

F2

Prepne do režimu úprav a umiestni kurzor na koniec obsahu súčasnej bunky. Ďalším stlačením ukončíte režim úprav.

Ak je kurzor vo vstupnom riadku dialógu, ktorý má tlačidlo Minimalizovať, dialóg sa skryje a vstupný riadok zostane zobrazený. Ďalším stlačením F2 zobrazíte celý dialóg.

+F2

Otvorí Sprievodcu funkciami.

Shift++F2

Presunie kurzor do Vstupného riadku, kde je možné zadať vzorec pre súčasnú bunku.

+F3

Otvorí dialóg Definovať mená.

Shift++F4

Zobrazí alebo skryje prieskumníka databázy.

F4

Preusporiada relatívne alebo absolútne odkazy (napr. A1, $A$1, $A1, A$1) vo vstupnom poli.

F5

Zobrazí alebo skryje Navigátor.

Shift+F5

Sleduje závislosti.

Shift+F9

Sleduje predchodcov.

Shift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F6

Skontroluje pravopis v súčasnom liste.

+F7

Ak súčasná bunka obsahuje text, otvorí Slovník synoným.

F8

Zapne alebo vypne režim Ďalší výber. V tomto režime je možné pomocou šipiek rozširovať výber. Tiež je možné rozšíriť výber kliknutím do inej bunky.

+F8

Zvýrazní bunky obsahujúce hodnoty.

F9

Prepočíta všetky vzorce v aktuálnom liste.

+Shift+F9

Prepočíta všetky vzorce v liste.

+F9

Aktualizuje vybraný graf.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Shift+F11

Vytvorí šablónu dokumentu.

Shift+F11

Aktualizuje šablóny.

F12

Zoskupí označenú dátovú oblasť.

+F12

Zruší zoskupenie označenej dátovej oblasti.

+Down Arrow

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+Up Arrow

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+Right Arrow

Zväčší šírku súčasného stĺpca.

+Left Arrow

Zmenší šírku súčasného stĺpca.

+Shift+Arrow Key

Optimalizuje šírku stĺpca a výšku riadka podľa súčasnej bunky.


Formátovanie buniek pomocou klávesových skratiek

Pomocou klávesnice je možné nastaviť nasledujúce formátovanie buniek:

Klávesové skratky

Výsledok

+Shift+F9

Otvorí dialóg Formátovať bunky

+Shift+1 (not on the number pad)

Dve desatinné miesta, oddeľovač tisícok

+Shift+2 (not on the number pad)

Štandardný exponenciálny formát

+Shift+3 (not on the number pad)

Štandardný formát dátumu

+Shift+4 (not on the number pad)

Štandardný formát meny

+Shift+5 (not on the number pad)

Štandardný formát percent (dve desatinné miesta)

+Shift+6 (not on the number pad)

Štandardný formát


Používanie Sprievodcu dátami

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Klávesy

Efekt

Tab

Mení zameranie postupne na všetky prvky dialógu.

Shift+Tab

Mení zameranie na všetky prvky dialógu v obrátenom smere.

Up Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok vyššie.

Down Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok dole.

Left Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok vľavo.

Right Arrow

Posunie zameranie v súčasnej oblasti dialógu o jeden prvok vpravo.

Home

Vyberie prvý prvok v aktuálnej oblasti dialógu.

End

Vyberie posledný prvok v aktuálnej oblasti dialógu.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto hore.

+Down Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto dole.

+Left Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto vľavo.

+Right Arrow

Posunie aktuálne pole o jedno miesto vpravo.

+Home

Posunie aktuálne pole na prvé miesto.

+End

Posunie aktuálne pole na posledné miesto.

Delete

Odstráni aktuálne pole z oblasti.


Please support us!