Statistics

Use the data statistics in Calc to perform complex data analysis

To work on a complex statistical or engineering analysis, you can save steps and time by using Calc Data Statistics. You provide the data and parameters for each analysis, and the set of tools uses the appropriate statistical or engineering functions to calculate and display the results in an output table.

Sampling

Vytvorte tabuľku s dátami vybranými z inej tabuľky.

Descriptive Statistics

Naplňte tabuľku v hárku hlavnými štatistickými vlastnosťami súboru údajov.

Analysis of Variance (ANOVA)

Vytvorí analýzu rozptylu (ANOVA) daného dátového súboru

Correlation

Vypočíta koreláciu dvoch sád číselných dát.

Covariance

Vypočíta kovarianciu dvoch sád číselných dát.

Exponential Smoothing

Výsledkom je vyhladený rad údajov

Moving Average

Vypočíta kĺzavý priemer časového radu

Regression Analysis

Performs linear, logarithmic, or power regression analysis of a data set comprising one dependent variable and multiple independent variables.

Paired t-test

Vypočíta párový t-test dvoch vzoriek údajov.

F-test

Calculates the F-Test of two data samples.

Z-test

Vypočíta z-test dvoch dátových vzoriek.

Chi-square test

Vypočíta Chí-kvadrát test dátovej vzorky.

Fourier Analysis

Produces the Fourier analysis of a data set by computing the Discrete Fourier Transform (DFT) of an input array of complex numbers using a couple of Fast Fourier Transform (FFT) algorithms.

Please support us!