Riešiteľ

Otvorí dialógové okno Riešiteľ. Riešiteľ vám umožňuje vyriešiť matematické úlohy s viacerými neznámymi premennými a súborom obmedzení na premenné metódami hľadania cieľov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Solver.


Solver settings

Target Cell

Vložte alebo kliknite na bunkový odkaz cieľovej bunky. Toto pole vráti adresu bunky, ktorej hodnota bude optimalizovaná.

Optimize results to

By Changing Cells

Vložte oblasť buniek, ktorá má byť zmenená. To sú premenné rovníc.

Limiting Conditions

Add the set of constraints for the mathematical problem. Each constraint is represented by a cell reference (a variable), an operator, and a value.

note

You can set multiple conditions for a variable. For example, a variable in cell A1 that must be an integer less than 10. In that case, set two limiting conditions for A1.


Options

Opens the Solver Options dialog.

The Solver Options dialog let you select the different solver algorithms for either linear and non-linear problems and set their solving parameters.

Solve

Click to solve the problem with the current settings. The dialog settings are retained until you close the current document.

Riešiť rovnice pomocou Riešiteľa

Cieľom postupu Riešiteľa je nájsť také premenné rovnice, že ich výsledok je optimálna hodnota v cieľovej bunke často pomenované "objective". Môžete zvoliť, či hodnota v cieľovej bunke má byť maximálna, minimálna alebo približná danej hodnote.

Počiatočné hodnoty premenných sú vložené do obdĺžnikovej oblasti buniek, ktorú vložíte do poľa Zmenou buniek

Môžete definovať sériu obmedzujúcich podmienok, ktoré nastavia obmedzenia pre určité bunky. Napríklad môžete nastaviť obmedzenie, že jedna z premenných alebo buniek musí byť väčšia ako iná premenná alebo nesmie byť väčšia ako zvolená hodnota. Môžete tiež definovať obmedzenie, že jedna alebo viac premenných musia byť celé alebo binárne čísla (binárne číslo obsahuje iba 1 a 0).

Using Non-Linear solvers

Regardless whether you use DEPS or SCO, you start by going to Tools - Solver and set the Cell to be optimized, the direction to go (minimization, maximization) and the cells to be modified to reach the goal. Then you go to the Options and specify the solver to be used and if necessary adjust the according parameters.

There is also a list of constraints you can use to restrict the possible range of solutions or to penalize certain conditions. However, in case of the evolutionary solvers DEPS and SCO, these constraints are also used to specify bounds on the variables of the problem. Due to the random nature of the algorithms, it is highly recommended to do so and give upper (and in case "Assume Non-Negative Variables" is turned off also lower) bounds for all variables. They don't have to be near the actual solution (which is probably unknown) but should give a rough indication of the expected size (0 ≤ var ≤ 1 or maybe -1000000 ≤ var ≤ 1000000).

Bounds are specified by selecting one or more variables (as range) on the left side and entering a numerical value (not a cell or a formula) on the right side. That way you can also choose one or more variables to be Integer or Binary only.

Please support us!