Riadky

Sets additional sorting options.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Sort - Options tab.


Rozlišovať veľké a malé písmená

Najprv zoraďuje podľa veľkých písmen a potom podľa malých. Pre ázijské jazyky platia špeciálne pravidlá.

Note Icon

Note for Asian languages: Check Case Sensitivity to apply multi-level collation. With multi-level collation, entries are first compared in their primitive forms with their cases and diacritics ignored. If they evaluate as the same, their diacritics are taken into account for the second-level comparison. If they still evaluate as the same, their cases, character widths, and Japanese Kana difference are considered for the third-level comparison.


Obsahuje hlavičku stĺpcov

Zo zoraďovania vynechá prvý riadok alebo prvý stĺpec. Názov a funkcie tohto poľa sa určuje podľa nastavenia poľaSmer.

Zahrnúť formátovanie

Zachová aktuálne formátovanie bunky.

Povoliť prirodzené zoraďovanie

Prirodzené zoraďovanie je taký algoritmus zoraďovania, ktorý čísla začínajúce textovým reťazcom radí podľa hodnoty číselnej časti, namiesto bežného zoraďovania, kedy je celý reťazec braný ako bežný reťazec. Napríklad máte sadu hodnôt A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Ak tieto hodnoty zadáte do určitej oblasti buniek a potom ich necháte zoradiť, budú zoradené do poradia A1, A11, A12, A13, ... A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Aj keď podobné radenie môže dávať zmysel tým, ktorí rozumejú použitému mechanizmu radenia, väčšine ľudí pripadá také zoraďovanie podivné, ak nie priamo nepraktické. S povoleným prirodzeným radením sú vyššie uvedené hodnoty a im podobné zoradené "správne", čo všeobecne zlepšuje praktickosť zoraďovania.

Kopírovať výsledky zoraďovania do:

Skopíruje zoradený zoznam do určenej oblasti buniek.

Sort results

Vyberte pomenovanú oblasť buniek, do ktorej chcete zobraziť zoradený zoznam, alebo do vstupného poľa zadajte oblasť buniek.

Sort results

Enter the cell range where you want to display the sorted list, or select a named range from the list.

Vlastný spôsob zoraďovania

Click here and then select the custom sort order that you want.

Vlastný spôsob zoraďovania

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists .

Jazyk

Jazyk

Select the language for the sorting rules.

Možnosti

Select a sorting option for the language. For example, select the "phonebook" option for German to include the umlaut special character in the sorting.

Smer

Top to Bottom (Sort Rows)

Sorts rows by the values in the active columns of the selected range.

Left to Right (Sort Columns)

Sorts columns by the values in the active rows of the selected range.

Data area

Displays the cell range that you want to sort.

Please support us!