AutoFormat

Pomocou tohto príkazu môžete použiť štýl formátovania na vybranú oblasť hárka alebo definovať svoj vlastný štýl formátovania.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - AutoFormat Styles.

On the Tools bar, click

AutoFormat Styles Icon

Automatický formát


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Formát

Vyberte preddefinovaný štýl formátovania, ktorý sa použije na vybranú oblasť v hárku.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Pridať

Umožňuje pridať aktuálne formátovanie oblasti najmenej 4 x 4 buniek do zoznamu preddefinovaných štýlov formátovania. Otvorí sa dialógové okno Pridať štýl formátovania tabuľky.

Enter a name and click OK.

Zmazať

Po potvrdení odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Premenovať

Otvorí dialógové okno, kde môžete zmeniť názov vybraného štýlu formátovania.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Formátovanie

In this section you can select or deselect the available formatting options. If you want to keep any of the settings currently in your spreadsheet, deselect the corresponding option.

Formát čísla

Ak je zaškrtnuté, použije sa číselný formát vybraného formátu.

Orámovanie

Ak je zaškrtnuté, použije sa orámovanie vybraného automatického formátu.

Písmo

Ak je zaškrtnuté, použije sa font vybraného formátu.

Vzor

Ak je zaškrtnuté, použije sa vzor vybraného formátu.

Zarovnanie

Ak je zaškrtnuté, použije sa zarovnanie vybraného formátu.

Úprava šírky a výšky

Ak je zaškrtnuté, použije sa šírka a výška vybraných buniek vybraného formátu.

Please support us!