Matematické funkcie

This category contains the Mathematical functions for Calc. To open the Function Wizard, choose Insert - Function.

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

HOUR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

[text/scalc/01/func_sumifs.xhp#sumifs_head not found].

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

SUM

Adds a set of numbers.

Syntax

SUM(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

tip

SUM ignores any text or empty cell within a range or array. If you suspect wrong results of the SUM function, look for text in the data ranges. Use the value highlighting feature to highlight the text contents in the range that may represent a number.


Example

Pokiaľ vložíte čísla 2; 3 a 4 do textových políčok 1; 2 a 3 , získate výsledok 9.

=SUM(A1;A3;B5) vypočíta súčet troch buniek. =SUM (A1:E10) vypočíta súčet všetkých buniek v celej oblasti A1 až E10.

Podmienky spojené pomocou AND sa dajú vo funkcii SUM() používať v nasledujúcom zmysle:

Example assumption: You have entered invoices into a table. Column A contains the date value of the invoice, column B the amounts. You want to find a formula that you can use to return the total of all amounts only for a specific month, e.g. only the amount for the period >=2008-01-01 to <2008-02-01. The range with the date values covers A1:A40, the range containing the amounts to be totaled is B1:B40. C1 contains the start date, 2008-01-01, of the invoices to be included and C2 the date, 2008-02-01, that is no longer included.

Zadajte nasledujúci vzorec ako stĺpcový vzorec:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

In order to enter this as an array formula, you must press the Shift+ Enter keys instead of simply pressing the Enter key to close the formula. The formula will then be shown in the Formula bar enclosed in braces.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Vzorec je založený na skutočnosti, že výsledok porovnania je 1, ak sú kritériá splnené, a 0, ak nie sú splnené. Jednotlivé výsledky porovnania budú spracované ako pole a použité pri násobení matíc. Výsledné hodnoty budú zoskupené do matice.

SUMSQ

Calculates the sum of the squares of a set of numbers.

Syntax

SUMSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 arguments, 29 is returned as the result.

CONVERT_OOO

Converts a value from one unit of measurement to another unit of measurement. The conversion factors are given in a list in the configuration.

At one time the list of conversion factors included the legacy European currencies and the Euro (see examples below). We suggest using the new function EUROCONVERT for converting these currencies.

Syntax

CONVERT_OOO(value; "text"; "text")

Example

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

EUROCONVERT

Converts between old European national currency and to and from Euros.

Syntax

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency" [; full_precision [; triangulation_precision]])

Hodnota je hodnota meny, ktorá má byť prekonvertovaná.

From_currency and To_currency are the currency units to convert from and to respectively. These must be text, the official abbreviation for the currency (for example, "EUR"). The rates (shown per Euro) were set by the European Commission.

Full_precision is optional. If omitted or False, the result is rounded according to the decimals of the To currency. If Full_precision is True, the result is not rounded.

Triangulation_precision is optional. If Triangulation_precision is given and >=3, the intermediate result of a triangular conversion (currency1,EUR,currency2) is rounded to that precision. If Triangulation_precision is omitted, the intermediate result is not rounded. Also if To currency is "EUR", Triangulation_precision is used as if triangulation was needed and conversion from EUR to EUR was applied.

Príklady

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") converts 100 Austrian Schillings into Euros.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

TRUNC

Odreže z čísla desatinné miesta

Syntax

TRUNC(číslo; počet)

Vráti číslo s najvyšším počtom desatinných miest. Nadbytočné desatinné miesta sú jednoducho odstránené bez ohľadu na znamienko.

TRUNC(číslo; 0) sa chová rovnako ako INT(číslo) pre kladné čísla, ale efektívne zaokrúhli k nule záporné čísla.

warning

The visible decimal places of the result are specified in - LibreOffice Calc - Calculate.


Example

=TRUNC(1.239;2) vráti 1.23. Číslo 9 bude odrezané.

=TRUNC(-1.234999;3) vráti -1.234. Všetky čísla za 9 a vrátane 9 budú odrezané.

SUBTOTAL

Počíta medzisúčty. Ak oblasť už obsahuje medzisúčty, tak tie už nebudú použité na výpočet ďalšieho medzisúčtu. Ak chcete spracovávať iba filtrované záznamy, použite túto funkciu spolu s Automatickým filtrom.

Syntax

SUBTOTAL(Funkcia; Oblasť)

Funkcia je číslo zastupujúce jednu z nasledujúcich funkcií:

Index funkcie

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

Funkcia

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

Oblasť je oblasť, ktorej bunky budú spracované.

Example

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

DEGREES

Prevedie radiány na stupne.

Syntax

DEGREES(číslo)

Číslo je uhol v radiánoch, ktorý má byť prevedený na stupne.

Example

=DEGREES(PI()) vráti 180 stupňov.

RADIANS

Prevedie stupne na radiány.

Syntax

RADIANS(Číslo)

Číslo je uhol v stupňoch, ktorý bude prevedený na radiány.

Example

=RADIANS(90) vráti 1.5707963267949, čo je PI/2 v presnosti aplikácie Calc.

POWER

Returns a number raised to another number.

Syntax

POWER(Base; Exponent)

Returns Base raised to the power of Exponent.

Rovnaký výsledok docielite použitím exponenciálneho operátora ^:

Base^Exponent

note

=POWER(0,0) returns 1.


Example

=POWER(4;3) vráti 64, kde 4 je základ a 3 exponent.

=4^3 tiež vráti 4 na 3.

EXP

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Syntax

EXP(číslo)

Číslo je mocnina, na ktorú bude e umocnené.

Example

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

ATAN2

Returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY).

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

ATAN2(číslo_x; číslo_y)

NumberX is the value of the x coordinate.

číslo_y je hodnota súradnice y.

tip

Programming languages have usually the opposite order of arguments for their atan2() function.


ATAN2 returns the angle (in radians) between the x-axis and a line from the origin to the point (NumberX|NumberY)

Example

=ATAN2(-5;9) returns 2.07789 radians.

To get the angle in degrees apply the DEGREES function to the result.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

note

LibreOffice results 0 for ATAN2(0;0).


The function can be used in converting cartesian coordinates to polar coordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) returns φ = 147.9 degrees

Cartesian coordinates to polar coordinates example

Open file with example:

CSC

Returns the cosecant of the given angle (in radians). The cosecant of an angle is equivalent to 1 divided by the sine of that angle

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

COSH(Číslo)

Vracia (trigonometrický) kosínus Čísla, čo je uhol v radiánoch.

Kosínus uhla v stupňoch získate použitím funkcie RADIANS.

Example

=CSC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the sine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)) vráti 0.5, kosínus 60 stupňov.

Open file with example:

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Syntax

MULTINOMIAL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=MULTINOMIAL(F11:H11) vráti 1260, pokiaľ F11 až H11 obsahujú hodnoty 2, 3 a 4. Toto odpovedá vzorcu =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

SEC

Returns the secant of the given angle (in radians). The secant of an angle is equivalent to 1 divided by the cosine of that angle

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SIN(Číslo)

Vráti sínus Čísla, kde uhol je v radiánoch.

Sínus uhla v stupňoch získate použitím funkcie RADIANS.

Example

=SEC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the cosine of PI/4 radians.

=COS(RADIANS(60)) vráti 0.5, kosínus 60 stupňov.

Open file with example:

SUMIF

Sčíta bunky určené kritériami. Táto funkcia sa používa na prechádzanie oblasti buniek, keď hľadáte určitú hodnotu.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

SUMIF(Range; Criteria [; SumRange])

Oblasť je oblasť, ktorá bude posudzovaná pomocou kritérií.

Kritériá: je to bunka, v ktorej sa nachádza vyhľadávacie kritérium, alebo je to priamo vyhľadávacie kritérium. Pokiaľ sú kritériá zapísané do vzorca, ten musí byť uzavretý v úvodzovkách.

Oblasť_pre_súčet je oblasť, v ktorej sú sčítané hodnoty. Pokiaľ nie je tento parameter zadaný, hodnoty nájdené v danej oblasti sú sčítané.

note

SUMIF podporuje operátor reťazenia (~) iba v parametre Kritériá a iba, pokiaľ nie je zadaný voliteľný parameter Oblasť_pre_súčet.


Example

Pre súčet iba záporných čísel: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Pozrite sa na nápovedu funkcie COUNTIF(), nájdete tam príklady, ktoré sa dajú použiť tiež s SUMIF();

SERIESSUM

Sčíta prvé prvky mocninového radu.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Syntax

SERIESSUM(X; N; M; Koeficienty)

X je vstupná hodnota mocninového radu.

N je počiatočná mocnina.

M je prírastok zväčšenia N

Koeficienty je postupnosť koeficientov. Pre každý koeficient je postupnosť súčtu rozšírená jednou sekciou.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

GCD_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

LCM_EXCEL2003(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LOG10

Vracia dekadický logaritmus z daného čísla.

Syntax

LOG10(Číslo)

Vracia dekadický logaritmus Čísla.

Example

=LOG10(5) vráti dekadický logaritmus čísla 5 (približne 0.69897).

SQRT

Vracia druhú odmocninu čísla.

Syntax

SQRT(Číslo)

Vráti kladnú druhú odmocninu Čísla

Číslo musí byť kladné.

Example

=SQRT(16) vráti 4.

=SQRT(-16) vráti chybuneplatný argument.

ACOT

Vracia inverzný kotangens (arcus kotangens) daného čísla.

Syntax

ACOT(Číslo)

Táto funkcia vráti inverzný kotangens čísla, čo je uhol (v radiánoch) a jeho hodnota je číslo. Vrátený uhol je medzi hodnotami 0 a PI.

Uhol v stupňoch získate použitím funkcie DEGREES.

Example

=ACOT(1) vráti 0.785398163397448 (PI/4 v radiánoch).

=DEGREES(ACOT(1)) vráti 45. Tangens 45 stupňov je 1.

Open file with example:

COS

Vracia kosínus daného uhla (v radiánoch).

Syntax

COS(Číslo)

Vracia (trigonometrický) kosínus Čísla, čo je uhol v radiánoch.

Kosínus uhla v stupňoch získate použitím funkcie RADIANS.

Example

=COS(PI()/2) vráti 0, kosínus PI/2 v radiánoch.

=COS(RADIANS(60)) vráti 0.5, kosínus 60 stupňov.

Open file with example:

COT

Vracia kotangens daného uhla (v radiánoch).

Syntax

COT(Číslo)

Vracia (trigonometrický) kotangens Čísla, čo je uhol v radiánoch.

Kotangens uhla v stupňoch získate použitím funkcie RADIANS.

Kotangens uhlu sa rovná 1/tangens daného uhla.

Príklady:

=COT(PI()/4) vráti 1, kotangens PI/4 v radiánoch.

=COT(RADIANS(45)) vráti 1, kotangens 45 stupňov.

Open file with example:

LOG

Vracia logaritmus o danom základe zo zadaného čísla.

Syntax

LOG(Number [; Base])

Číslo je hodnota, ktorej logaritmus se bude počítať.

Base (optional) is the base for the logarithm calculation. If omitted, Base 10 is assumed.

Example

=LOG(10;3) vráti logaritmus 10 pri základe 3 (približne 2.0959).

=LOG(7^4;7) vráti 4.

RANDBETWEEN

Vracia náhodné celé číslo zo zadaného intervalu.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

RANDBETWEEN(Dole; Hore)

Vrátí náhodné celé číslo medzi Dolnou a Hornou hranicou (vrátane).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

To generate random numbers which never recalculate, copy cells containing this function, and use Edit - Paste Special (with Paste All and Formulas not marked and Numbers marked).

Example

=RANDBETWEEN(20;30) vráti celé číslo medzi 20 a 30.

RANDBETWEEN.NV

Returns an non-volatile integer random number in a specified range.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RANDBETWEEN.NV(Bottom; Top)

Returns an non-volatile integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive). A non-volatile function is not recalculated at new input events or pressing F9. However, the function is recalculated when pressing F9 with the cursor on the cell containing the function, when opening the file, and when Top or Bottom are recalculated.

Example

=RANDBETWEEN.NV(20;30) returns a non-volatile integer between 20 and 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) returns a non-volatile integer between the value of cell A1 and 30. The function is recalculated when the contents of cell A1 change.

SIN

Vracia sínus daného uhla (v radiánoch).

Syntax

SIN(Číslo)

Vráti sínus Čísla, kde uhol je v radiánoch.

Sínus uhla v stupňoch získate použitím funkcie RADIANS.

Example

=SIN(PI()/2) vráti 1, sínus PI/2 v radiánoch.

=SIN(RADIANS(30)) vráti 0.5, sínus 30 stupňov.

Open file with example:

TAN

Vracia tangens daného uhla (v radiánoch).

Syntax

TAN(číslo)

Vráti tangens Čísla, uhol v radiánoch.

Kotangens uhla v stupňoch získate použitím funkcie RADIANS.

Example

=TAN(PI()/4) vráti 1, tangens PI/4 v radiánoch.

=TAN(RADIANS(45)) vráti 1, tangens 45 stupňov.

Open file with example:

QUOTIENT

Vracia výsledok celočíselného delenia.

Syntax

QUOTIENT(Čitateľ; Menovateľ)

Vráti celočíselnú časť Čitateľa deleného Menovateľom.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Example

=QUOTIENT(11;3) vráti 3. Zvyšok po delení 2 je zanedbaný.

SIGN

Vracia znamienko čísla. Vráti 1 pre kladné a -1 pre záporné a 0, pokiaľ je to 0.

Syntax

SIGN(Číslo)

Číslo je číslo, ktorého znamienko má byť zistené.

Example

=SIGN(3.4) vráti 1.

=SIGN(-4.5) vráti -1.

MOD

Vracia zvyšok po celočíselnom delení.

Syntax

MOD(Delenec; Deliteľ)

Pre celočíselný argument táto funkcia vracia delenec modulo deliteľ, ktorý má zvyšok, keď Delenec je delený Deliteľom.

Táto funkcia je implementovaná ako Delenec - Deliteľ * INT(Delenec/Deliteľ) .Tento vzorec dá výsledok, pokiaľ argumenty nie sú celé čísla.

Example

=MOD(22;3)vráti 1, čo je zvyšok po delení 22 tromi.

=MOD(11.25;2.5) vráti 1.25.

MROUND

Vracia číslo zaokrúhlené na najbližší násobok iného čísla.

Syntax

MROUND(Číslo; Viacnásobné)

Vracia Číslo zaokrúhlené na najbližší násobok Viacnásobného.

Alternatívne môžeme použiť Násobok * ROUND(Číslo/Násobok).

Example

=MROUND(15.5;3) vráti 15, pretože 15.5 je bližšie k 15 (= 3*5) ako 18 (= 3*6).

=MROUND(1.4;0.5) vráti 1.5 (= 0.5*3).

PI

Vráti 3.14159265358979, hodnotu matematickej konštanty Pi na 14 desatinných miest.

Syntax

PI()

Example

=PI() vráti 3.14159265358979.

ABS

Vráti absolútnu hodnotu čísla.

Syntax

ABS(Číslo)

Číslo je číslo, ktorého absolútna hodnota sa bude počítať. Absolútna hodnota čísla je jeho hodnota bez znamienka +/-

Example

=ABS(-56) vráti 56.

=ABS(12) vráti 12.

=ABS(0) vráti 0.

SQRTPI

Vráti druhú odmocninu z (PI krát číslo).

Syntax

SQRTPI(Číslo)

Vráti kladnú hodnotu druhej odmocniny (PI násobené Číslom).

Toto je ekvivalent k SQRT(PI()*Číslo).

Example

=SQRTPI(2) vráti druhú odmocninu z (2PI), približne 2.506628.

FACT

Vráti faktoriál čísla.

Syntax

FACT(Číslo)

Vráti Číslo!, faktoriál Čísla počítaný ako 1*2*3*4* ... *Číslo.

=FACT(0) vráti 1 podľa definície.

Faktoriál záporného čísla vráti chybu "neplatný argument".

Example

=FACT(3) vráti 6.

=FACT(0) vráti 1.

CSCH

Vráti hyperbolický kosekans čísla.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

COSH(Číslo)

Vracia hyperbolický kosínus Čísla.

Example

=CSCH(1) returns approximately 0.8509181282, the hyperbolic cosecant of 1.

Open file with example:

COSH

Vráti hyperbolický kosínus čísla.

Syntax

COSH(Číslo)

Vracia hyperbolický kosínus Čísla.

Example

=COSH(0) vráti 1, hyperbolický kosínus z nuly.

Open file with example:

COTH

Vráti hyperbolický kotangens zadaného čísla (uhla).

Syntax

COTH(Číslo)

Vráti hyperbolický kotangens čísla.

Example

=COTH(1) vráti hyperbolický kotangens z 1, približne 1.3130.

Open file with example:

SECH

Vráti hyperbolický sekans čísla.

tip

This function is available since LibreOffice 3.5.


Syntax

SINH(Číslo)

Vráti hyperbolický sínus Čísla.

Example

=SINH(0) vráti 0, hyperbolický sínus nuly.

Open file with example:

SINH

Vráti hyperbolický sínus čísla.

Syntax

SINH(Číslo)

Vráti hyperbolický sínus Čísla.

Example

=SINH(0) vráti 0, hyperbolický sínus nuly.

Open file with example:

TANH

Vráti hyperbolický tangens zadaného čísla.

Syntax

TANH(Číslo)

Vráti hyperbolický tangens Čísla.

Example

=TANH(0) vráti 0, hyperbolický tangens nuly.

Open file with example:

ACOSH

Vráti inverzný hyperbolický kosínus zadaného čísla.

Syntax

ACOSH(Číslo)

Táto funkcia vráti inverzný hyperbolický kosínus čísla, čo je číslo a jeho hyperbolický kosínus je tiež číslo.

Číslo musí byť väčšie alebo rovné 1.

Example

=ACOSH(1) vracia 0.

=ACOSH(COSH(4)) vracia 4.

Open file with example:

ACOTH

Vráti inverzný hyperbolický kotangens zadaného čísla.

Syntax

ACOTH(Číslo)

Táto funkcia vracia inverzný hyperbolický tangens čísla, čo je číslo a jeho hyperbolický tangens je tiež číslo.

Chybný výsledok, ak je číslo zahrnuté medzi -1 a 1.

Example

=ACOTH(1.1) vráti inverzný hyperbolický kotangens čísla 1.1, približne 1.52226.

Open file with example:

ASINH

Vráti inverzný hyperbolický sínus zadaného čísla.

Syntax

ASINH(Číslo)

Táto funkcia vráti inverzný hyperbolický sínus čísla, čo je číslo a jeho hyperbolický sinus je tiež číslo.

Example

=ASINH(-90) vráti približne -5.1929877.

=ASINH(SINH(4)) vráti 4.

Open file with example:

ATANH

Vráti inverzný hyperbolický tangens zadaného čísla.

Syntax

ATANH(Číslo)

Táto funkcia vracia inverzný hyperbolický tangens čísla, čo je číslo a jeho hyperbolický tangens je tiež číslo.

Číslo musí vyhovovať podmienke -1 < číslo < 1.

Example

=ATANH(0) vráti 0.

Open file with example:

ACOS

Vráti inverzný trigonometrický kosínus čísla.

Syntax

ACOS(Číslo)

Táto funkcia vráti inverznú trigonometrickú funkciu kosínusu Čísla, čo je uhol (v radiánoch) ktorého kosínus je číslo. Vrátený uhol je medzi 0 a PI.

Uhol v stupňoch získate použitím funkcie DEGREES.

Example

=ACOS(-1) vráti 3.14159265358979 (PI v radiánoch)

=DEGREES(ACOS(0.5)) vráti 60. Kosínus 60 stupňov je 0.5.

Open file with example:

ASIN

Vráti inverzný trigonometrický sínus zadaného čísla.

Syntax

ASIN(Číslo)

Táto funkcia vráti inverzný trigonometrický sínus čísla, čo je uhol (v radiánoch) a jeho hodnota je číslo. Vrátený uhol je medzi -PI/2 a +PI/2

Uhol v stupňoch získate použitím funkcie DEGREES.

Example

=ASIN(0) vráti 0.

=ASIN(1) vráti 1.5707963267949 (PI/2 v radiánoch).

=DEGREES(ASIN(0.5)) vráti 30. Sínus 30 stupňov je 0.5.

Open file with example:

ATAN

Vráti inverzný trigonometrický tangens zadaného čísla.

Syntax

ATAN(Číslo)

Táto funkcia vráti inverzný tangens čísla, čo je uhol (v radiánoch) a jeho tangens je číslo. Vrátený uhol je medzi hodnotami -PI/2 a PI/2.

Uhol v stupňoch získate použitím funkcie DEGREES.

Example

=ATAN(1) vráti 0.785398163397448 (PI/4 v radiánoch).

=DEGREES(ATAN(1)) vráti 45. Tangens 45 stupňov je 1.

Open file with example:

LCM

Vráti najmenší spoločný násobok jedného či viacerých celých čísel.

Syntax

LCM(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Example

If you enter the numbers 512; 1024 and 2000 as Integer 1;2 and 3, then 128000 will be returned.

GCD

Vráti najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých celých čísel.

Najväčší spoločný deliteľ je najväčšie kladné celé číslo, ktorým sa dá bez zvyšku deliť všetky zadané celé čísla.

Syntax

GCD(Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]])

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Example

=GCD(16;32;24) dá výsledok 8, pretože 8 je najväčšie číslo, ktoré delí čísla 16, 32, 24 bez zvyšku.

=GCD(B1:B3), kde bunky B1, B2, B3 obsahujú 9, 12, 9 dáva 3.

RAND

Vráti náhodné číslo z intervalu 0 až 1.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

To generate random numbers which never recalculate, either:

Example

=RAND() vráti náhodné číslo medzi 0 a 1.

RAND.NV

Returns a non-volatile random number between 0 and 1.

tip

This function is available since LibreOffice 7.0.


Syntax

RAND.NV()

This function produces a non-volatile random number on input. A non-volatile function is not recalculated at new input events. The function does not recalculate when pressing F9, except when the cursor is on the cell containing the function. The function is recalculated when opening the file.

Example

=RAND.NV() returns a non-volatile random number between 0 and 1.

COMBIN

Vráti počet kombinácií pre elementy bez opakovania.

Syntax

COMBIN(Číslo_1; Číslo_2)

Číslo_1 je počet položiek v sade.

Číslo_2 je počet vybraných položiek zo sady.

COMBIN vráti počet usporiadaných množín pre výber týchto položiek. Napríklad, ak máte 3 položky A, B a C v sade, môžete vybrať 2 položky 3 rôznymi spôsobmi takto: AB, AC a BC

COMBIN implementuje vzorec: Číslo_1!/(Číslo_2!*(Číslo_1-Číslo_2)!)

Example

=COMBIN(3;2) vráti 3.

COMBINA

Vráti počet kombinácií s opakovaním.

Syntax

COMBINA(Číslo_1; Číslo_2)

Číslo_1 je počet položiek v sade.

Číslo_2 je počet vybraných položiek zo sady.

COMBINA returns the number of unique ways to choose these items, where the order of choosing is irrelevant, and repetition of items is allowed. For example if there are 3 items A, B and C in a set, you can choose 2 items in 6 different ways, namely AA, AB, AC, BB, BC and CC.

COMBINA implementuje vzorec: (Číslo_1+Číslo_2-1)! / (Číslo_2!(Číslo_1-1)!)

Example

=COMBINA(3;2) vráti 6.

LN

Vráti prirodzený logaritmus čísla založený na konštante e. Konštanta e má hodnotu približne 2,71828182845904.

Syntax

LN(Číslo)

Číslo je hodnota, ktorej prirodzený logaritmus sa bude počítať.

Example

=LN(3) vráti prirodzený logaritmus 3 (približne 1.0986).

=LN(EXP(321)) vráti 321.

PRODUCT

Vynásobí všetky zadané čísla a vráti ich súčin.

Syntax

PRODUCT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

=PRODUCT(2;3;4) vráti 24.

ODD

Zaokrúhli kladné číslo na najbližšie vyššie nepárne celé číslo a záporné číslo na najbližšie nižšie nepárne celé číslo.

Syntax

ODD(Číslo)

Vráti Číslo zaokrúhlené hore na ďalšie nepárne číslo.

Example

=ODD(1.2) vráti 3.

=ODD(1) vráti 1.

=ODD(0) vráti 1.

=ODD(-3.1) vráti -5.

INT

Zaokrúhli číslo dole na najbližšie nižšie celé číslo.

Syntax

INT(číslo)

Vráti Číslo zaokrúhlené dole na najbližšie celé číslo.

Záporné čísla sú zaokrúhlované smerom dole.

Example

=INT(5.7) vráti 5.

=INT(-1.3) vráti -2.

ROUNDUP

Zaokrúhli číslo hore (smerom od nuly) na určitý počet desatinných miest.

Syntax

ROUNDUP(Number [; Count])

Vráti Číslo zaokrúhlené hore (preč od nuly) na určitý Počet desatinných miest. Pokiaľ je počet vynechaný alebo zadaný ako nula, funkcia zaokrúhli dané číslo hore na celé číslo. Pokiaľ je počet záporný, funkcia zaokrúhli dané číslo na 10, 100, 1000, atď.

Táto funkcia zaokrúhľuje smerom hore. Ďalšie možnosti ponúka ROUNDDOWN a ROUND.

Example

=ROUNDUP(1.1111;2) vráti 1.12.

=ROUNDUP(1.2345;1) vráti 1.3.

=ROUNDUP(45.67;0) vráti 46.

=ROUNDUP(-45.67) vráti -46.

=ROUNDUP(987.65;-2) vráti 1000.

ROUNDDOWN

Zaokrúhľuje dole, smerom k nule, na zadaný počet miest.

Syntax

ROUNDDOWN(Number [; Count])

Vráti Číslo zaokrúhlené dole (smerom k nule) na určitý Počet desatinných miest. Pokiaľ je Počet vynechaný alebo je zadaný ako nula, funkcia zaokrúhli dané číslo dole na celé číslo. Pokiaľ je Počet záporný, funkcia zaokrúhli dané číslo dole na 10, 100, 1000, atď.

Táto funkcia zaokrúhľuje smerom k nule. Ďalšie možnosti ponúka ROUNDUP a ROUND.

Example

=ROUNDDOWN(1.234;2) vráti 1.23.

=ROUNDDOWN(45.67;0) vráti 45.

=ROUNDDOWN(-45.67) vráti -45.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) vráti 900.

EVEN

Zaokrúhľuje kladné čísla hore na najbližšie párne celé číslo a záporné čísla dole na najbližšie párne celé číslo.

Syntax

EVEN(číslo)

Vráti Číslo zaokrúhlené na dalšie párne celé číslo rôzne od nuly.

Example

=EVEN(2.3) vráti 4.

=EVEN(2) vráti 2.

=EVEN(0) vráti 0.

=EVEN(-0.5) vráti -2.

ROUND

Zaokrúhľuje číslo na určitý počet desatinných miest.

Syntax

ROUND(Number [; Count])

Vráti Číslo zaokrúhlené hore (preč od nuly) na určitý Počet desatinných miest. Pokiaľ je počet vynechaný alebo zadaný ako nula, funkcia zaokrúhli dané číslo hore na celé číslo. Pokiaľ je počet záporný, funkcia zaokrúhli dané číslo na 10, 100, 1000, atď.

Táto funkcia zaokrúhľuje k najbližšiemu číslu. Ďalšie možnosti ponúka ROUNDDOWN a ROUNDUP.

Example

=ROUND(2.348;2) vráti 2.35

=ROUND(-32.4834;3) vráti -32.483. Zmeňte formát buniek, aby ste videli všetky desatiny.

=ROUND(2.348;0)vráti 2.

=ROUND(2.5) vráti 3.

=ROUND(987.65;-2) vráti 1000.

Please support us!