Vyplniť série

Automaticky generovať postupnosť pomocou nastavení v tomto dialógovom okne. Určite smer, prírastok, časovú jednotku a typ série.

Note Icon

Pred vyplňovaním postupnosti najprv vyberte oblasť buniek.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Fill Cells - Series.


Pre automatické postupnosti pomocou predpokladaných pravidiel doplňovania zvoľte voľbu Automatické vyplňovanie po otvorení dialógu Vyplniť série.

Smer

Určí smer vytvárania postupnosti.

Dole

Vytvorí klesajúcu postupnosť vo vybranej oblasti buniek v stĺpci za použitia definovaného prírastku k cieľovej hodnote.

Vpravo

Vytvorí postupnosť z ľavej strany doprava v oblasti vybraných buniek za použitia definovaného prírastku k cieľovej hodnote.

Nahor

Vytvorí rastúcu postupnosť v oblasti vybraných buniek za použitia definovaného prírastku k cieľovej hodnote.

Vľavo

Vytvorí postupnosť sprava doľava v oblasti vybraných buniek za použitia definovaného prírastku k cieľovej hodnote.

Druh postupnosti

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

Lineárny

Vytvorí lineárnu postupnosť čísel za použitia definovaného prírastku a cieľovej hodnoty.

Rast

Vytvorí exponenciálnu postupnosť čísel za použitia definovaného prírastku a cieľovej hodnoty.

Dátum

Vytvorí postupnosť dát pomocou definovaného prírastku a cieľovej hodnoty.

Automatické vyplňovanie

Vytvorí postupnosť priamo v hárku. Funkcia Automatické vyplňovanie zohľadňuje prispôsobené zoznamy. Napríklad zadaním Január v prvej bunke sa postupnosť dokončuje pomocou zoznamu definovaného pod - LibreOffice Calc – Zoradené zoznamy.

Automatické vyplňovanie skúša doplňovať postupnosti hodnôt pomocou definovaného vzoru. Postupnosť 1,3,5 je automaticky doplnená 7,9,11,13, atď. Postupnosti dát a času sú doplnené podobným spôsobom; napríklad po 01.01.99 a 15.01.99 sa použije interval 14 dní.

Automatické vyplňovanie dátumu podľa susediacich buniek

Jednotka času

V tejto oblasti je možné zadať požadovanú jednotku času. Táto oblasť je aktívna, iba ak je zvolená položka Dátum v oblasti Druh postupnosti.

Deň

Use the Date series type and this option to create a series using all seven days of the week. Unit of Increment is day.

Pracobný deň

Use the Date series type and this option to create a series only using the five weekdays. Unit of Increment is day.

Mesiac

Use the Date series type and this option to form a series which unit of Increment is month.

Rok

Use the Date series type and this option to create a series which unit of Increment is year.

Počiatočná hodnota

Určuje počiatočnú hodnotu postupnosti. Použite čísla, dátum alebo čas.

Konečná hodnota

Určuje konečnú hodnotu postupnosti. Použite čísla, dátum alebo čas.

Prírastok

Termín "prírastok" udáva, o koľko sa daná hodnota zväčší v každom kroku. Políčko je aktívne iba pre druhy postupností Lineárny, Rast a Dátum.

Please support us!