Navigátor

Aktivuje a deaktivuje Navigátor. Navigátor je ukotviteľné okno.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


Navigátor a prehľad dokumentu

Choose View - Navigator to display the Navigator.

Stĺpec

Zadajte písmeno stĺpca. Stlačením klávesu Enter premiestnite kurzor bunky do určeného stĺpca v rovnakom riadku.

Riadok

Zadajte číslo riadku. Stlačením klávesu Enter premiestnite kurzor bunky na zadaný riadok v rovnakom stĺpci.

Dátová oblasť

Určuje aktuálnu dátovú oblasť označenú pozíciou kurzora bunky.

Ikonka

Dátová oblasť

Spustiť

Moves to the cell at the beginning of the current data range, which you can highlight using the Data Range button.

Icon

Spustiť

Koniec

Moves to the cell at the end of the current data range, which you can highlight using the Data Range button.

Icon

Koniec

Prepnúť

Toggles the content view. Only the selected Navigator element and its subelements are displayed. Click the icon again to restore all elements for viewing.

Icon

Prepnúť

Obsah

Umožňuje skryť / zobraziť obsah.

Icon

Obsah

Scenáre

Zobrazí všetky dostupné scenáre. Dvojkliknutím na meno použijete tento scenár. Výsledok je uvedený v hárku. Pre viac informácií zvoľte Nástroje – Scenáre.

Icon

Scenáre

Ak sú v Navigátore zobrazené scenáre, po kliknutí pravým tlačidlom myši na položku scenára je možné pristupovať k nasledujúcim príkazom:

Zmazať

Vymaže vybraný scenár.

Vlastnosti

Opens the Edit scenario dialog, where you can edit the scenario properties.

Spôsob pretiahnutia

Otvorí podmenu na výber režimu ťahania. Pri presúvaní objektu z Navigátora do dokumentu rozhodujete, ktorá akcia sa vykoná. V závislosti od vybraného režimu ikona označuje, či je vytvorený hypertextový odkaz, odkaz alebo kópia.

Ikonka

Spôsob pretiahnutia

Vložiť ako hypertextový odkaz

Vloží hypertextový odkaz, keď presuniete objekt z Navigátora do dokumentu. Neskôr môžete kliknúť na vytvorený hypertextový odkaz a nastaviť kurzor a pohľad na príslušný objekt.

Note Icon

Keď vložíte hypertextový odkaz, ktorý odkazuje na otvorený dokument, musíte daný dokument pred použitím hypertextového odkazu uložiť.


Vložiť ako odkaz

Vytvorí odkaz, keď presuniete objekt z Navigátora do dokumentu.

Vložiť ako kópiu

Vytvorí kópiu, keď presuniete objekt z Navigátora do dokumentu.

Objekty

Zobrazí všetky objekty v dokumente.

Dokumenty

Zobrazuje názvy všetkých otvorených dokumentov. Ak chcete prejsť na iný otvorený dokument v Navigátore, kliknite na názov dokumentu. Stav (aktívny, neaktívny) dokumentu sa zobrazuje v zátvorkách za menom. Na aktívny dokument môžete prejsť v menu Okno.

Please support us!