InStr Function

Vráti pozíciu raťazca v inom reťazci.

Funkcia Instr vráti pozíciu, na ktorej nájde zhodný reťazec. Pokiaľ reťazec nenájde, vráti funkcia 0.

Syntax:


InStr ([Začiatok As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Porovnanie])

Návratová hodnota:

Integer

Paremetre:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Text1: Reťazec, ktorý chcete prehľadať.

Text2: Reťazec, ktorý chcete nájsť.

Porovnanie: Nepovinný číselný výraz, ktorý určuje druh porovnania. Hodnota tohoto parametra môže byť 0 alebo 1. Začiatočná hodnota 1 určuje, že pri porovnaní textu nezáleží na veľkosti znakov. Hodnota 0 určuje binárne porovnanie, kedy záleží na veľkosti znakov.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!