Str Function

Prevedie číselný výraz na reťazec.

Syntax:


Str (Výraz)

Návratová hodnota:

Reťazec

Paremetre:

Výraz: Akýkoľvek číselný výraz.

Funkcia Str prevádza číselnú premennú alebo výsledok výpočtu na reťazec. Pred záporná čísla pridá znak mínus. Pred kladné čísla pridá medzeru (namiesto znaku plus).

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Please support us!