ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Syntax:

ReDim Statement diagram


ReDim [Preserve] variable [(start To end)] [As type-name][, variable2 [(start To end)] [As type-name][,...]]

Optionally, add the Preserve keyword to preserve the contents of the array that is redimensioned. ReDim can only be used in subroutines.

Parameters:

variable: Any variable or array name.

typename: Keyword that declares the data type of a variable.

primitive data types fragment

Byte: Byte variable (0-255)

Boolean: Boolean variable (True, False)

Currency: Currency variable (Currency with 4 Decimal places)

Date: Dátumová premenná

Double: Double-precision floating-point variable (1,79769313486232 x 10E308 - 4,94065645841247 x 10E-324)

Integer: Celočíselná premenná (-32768 - 32767)

Long: Dlhá celočíselná premenná (-2 147 483 648 – 2 147 483 647)

Object: Object variable (Note: this variable can only subsequently be defined with Set!)

Single: Premenná v plávajúcej rádovej čiarke (3,402823 x 10E38 - 1,401298 x 10E-45).

String: Reťazec obsahujúci maximálne 64000 ASCII znakov.

Variant: Variant variable type (contains all types, specified by definition). If a type name is not specified, variables are automatically defined as Variant Type, unless a statement from DefBool to DefVar is used.

object: Universal Network object (UNO) object or ClassModule object instance.

char: Special character that declares the data type of a variable.

Type declaration characters fragment

In LibreOffice Basic, you do not need to declare variables explicitly. However, you need to declare arrays before you can use them. You can declare a variable with the Dim statement, using commas (,) to separate multiple declarations. To declare a variable type, enter a type-declaration character following the name or use a corresponding type keyword name.

Declaration character

Variable type name

%

Integer

&

Long

!

Single

#

Double

$

String

@

Currency


array: Array declaration.

array fragment

start, end: Numerical values or constants that define the number of elements (NumberElements=(end-start)+1) and the index range.

start and end can be numerical expressions if ReDim is applied at the procedure level.

LibreOffice Basic podporuje jedno- i viacrozmerné polia, ktoré sa definujú určeným typom premennej. Polia sú vhodné, ak chcete v programe použiť zoznam alebo tabuľku, ktoré chcete upravovať. Výhodou polí je, že k jednotlivým prvkom je možné pristupovať pomocou indexov, ktoré možno vyjadriť číselným výrazom alebo premennou.

Arrays are declared with the Dim statement. There are multiple ways to define the index range:


 Dim text(20) As String ' 21 elements numbered from 0 to 20
 Dim value(5 to 25) As Integer ' 21 values numbered from 5 to 25
 Dim amount(-15 to 5) As Currency ' 21 amounts (including 0), numbered from -15 to 5
 REM Two-dimensional data field
 Dim table$(20,2) ' 63 items; from 0 to 20 level 1, from 0 to 20 level 2 and from 0 to 20 level 3.

You can declare an array types as dynamic if a ReDim statement defines the number of dimensions in the subroutine or the function that contains the array. Generally, you can only define an array dimension once, and you cannot modify it. Within a subroutine, you can declare an array with ReDim. You can only define dimensions with numeric expressions. This ensures that the fields are only as large as necessary.

PrĂ­klad:


Sub ExampleRedim
  Dim iVar() As Integer, iCount As Byte
  ReDim iVar(5) As Integer
  For iCount = 1 To 5
    iVar(iCount) = iCount
  Next iCount
  ReDim iVar(10) As Integer
  For iCount = 1 To 10
    iVar(iCount) = iCount
  Next iCount
End Sub

Please support us!