CVErr Function

Konvertuje reťazec alebo číselnú hodnotu na typ Variant.

Syntax:


      Str (Výraz)
    

Návratová hodnota:

Variant.

Parameter:

Výraz: Reťazcový alebo číselný výraz, ktorý chceš konvertovať.

Please support us!