Premenné

The following statements and functions are for working with variables. You can use these functions to declare or define variables, convert variables from one type to another, or determine the variable type.

CCur Function

Converts a string expression or numeric expression to a currency expression. The locale settings are used for decimal separators and currency symbols.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

Prevedie reťazec alebo číselný výraz na dátum.

CDec Function

Konvertuje reťazec alebo číslo do desiatkovej sústavy.

CDbl Function

Prevedie ľubovoľný reťazec alebo číselný výraz na hodnotu typu double.

CInt Function

Prevedie reťazec alebo číselný výraz na typ Byte.

CLng Function

Prevedie reťazec alebo číselný výraz na typ Byte.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

Prevedie reťazec alebo číselný výraz na typ Byte.

CStr Function

Converts any numeric expression to a string expression.

CVar Function

Konvertuje reťazec alebo číselnú hodnotu na typ Variant.

CVErr Function

Konvertuje reťazec alebo číselnú hodnotu na typ Variant.

DefBool Statement

If no type-declaration character or keyword is specified, the DefBool statement sets the default data type for variables, according to a letter range.

DefCur Statement

If no type-declaration character or keyword is specified, the DefCur statement sets the default variable type, according to a letter range.

DefDate Statement

If no type-declaration character or keyword is specified, the DefDate statement sets the default variable type, according to a letter range.

DefDbl Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefErr Statement

If no type-declaration character or keyword is specified, the DefErr statement sets the default variable type, according to a letter range.

DefInt Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefLng Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefObj Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefSng Statement

If no type-declaration character or keyword is specified, the DefSng statement sets the default variable type, according to a letter range.

DefStr Statement

If no type-declaration character or keyword is specified, the DefStr statement sets the default variable type, according to a letter range.

DefVar Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

Determines if a variable is a data field in an array.

IsDate Function

Tests if a numeric or string expression can be converted to a Date variable.

IsEmpty Function

Tests if a Variant variable contains the Empty value. The Empty value indicates that the variable is not initialized.

IsError Function

Testuje, či premenná obsahuje chybovú hodnotu.

IsNull Function

Tests if a Variant contains the special Null value, indicating that the variable does not contain data.

IsNumeric Function

Testuje, či je výraz číslo. Ak je výraz číslo, funkcia vráti True, inak vráti False.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

Vráti dolnú hranicu poľa.

UBound Function

Vráti hornú hranicu poľa.

Let Statement

Priradí premennej určitú hodnotu.

Array Function

Vráti typ Variant s poľom dát.

DimArray Function

Vráti pole typu Variant.

Erase Statement

Vymaže obsah elementov polí s pevnou veľkosťou a uvoľňuje pamäť využívanú poľami s dynamickou veľkosťou.

Option Base Statement

Definuje najnižší index pre pole ako 0 alebo 1.

Option Explicit Statement

Určuje, že je potrebné každú premennú v programe explicitne deklarovať príkazom Dim.

Public Statement

Deklaruje premennú na úrovni modulu (t.j. nie do procedúry alebo funkcie), takže je prístupná vo všetkých knižniciach a moduloch.

Global keyword

Deklaruje premennú na globálnej úrovni (t.j. nie v procedúre alebo funkcii), takže je prístupná vo všetkých knižniciach a moduloch aktuálnej relácie.

Static Statement

Deklaruje premennú na úrovni podprogramu v rámci procedúry alebo funkcie, takže hodnota premennej je platná i po ukončení procedúry či funkcie. Tiež platí konvencia príkazu Dim.

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

Umožňuje adresovať objekty za behu programu ako parametre typu string použitím názvu objektu.

FindPropertyObject Function

Umožňuje adresovať objekty za behu programu ako parametre typu string použitím názvu objektu.

Optional (in Function Statement)

Umožňuje definovať nepovinné parametre funkcie.

IsMissing Function

Testuje, či je funkcia volaná s nepovinným parametrom.

HasUnoInterfaces Function

Testuje, či objekt Basic Uno podporuje určité Uno rozhrania.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

Vráti True, ak je daný objekt Uno struct.

Please support us!