Declare Statement

Deklaruje a definuje podprogram v DLL súbore, ktorý chcete spustiť z LibreOffice Basic.

Pozri tiež: FreeLibrary

Syntax:


Declare {Sub | Function} Name Lib "Libname" [Alias "Aliasname"] [Parameter] [As Type]

Paremetre:

Name: Názov, pod ktorým sa podprogram volá z LibreOffice Basic, iný ako určený v DLL.

Aliasname: Názov podprogramu určený v DLL.

Libname: Súbor alebo systémový názov DLL. Táto knižnica sa automaticky načíta pri prvom použití funkcie.

Argumentlist: Zoznam parametrov predstavujúcich argumenty, ktoré sa pri volaní odovzdávajú procedúre. Typ a počet parametrov závisí na spúšťanej procedúre.

Type: Definuje dátový typ hodnoty, ktorú funkcia vracia. Tento parameter je možné vynechať, ak za menom funkcie zadáte znak typové deklarácie.

Warning Icon

Ak chcete podprogramu odovzdať parameter hodnotou namiesto odkazom, musíte parameter určiť kľúčovým slovom ByVal .


Príklad:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!