If...Then...Else Statement

Urńćuje jeden alebo viac blokov pr√≠kazov, ktor√© chcete spustiŇ• len ak je dan√° podmienka True.

Syntax:


If condition=true Then Statement block [ElseIf condition=true Then] Statement block [Else] Statement block EndIf

Instead of Else If you can write ElseIf, instead of End If you can write EndIf.

Paremetre:

Pr√≠kaz If ... Then spust√≠ blok pr√≠kazov v z√°vislosti na danej podmienke. KeńŹ LibreOffice Basic naraz√≠ na pr√≠kaz If , over√≠ podmienku. Ak je podmienka True, spustia sa vŇ°etky nasleduj√ļce pr√≠kazy aŇĺ do bud√ļceho pr√≠kazu Else alebo ElseIf . Ak je podmienka False a nasleduje pr√≠kaz ElseIf , LibreOffice Basic over√≠ podmienku a spust√≠ nasleduj√ļce pr√≠kazy, ak je podmienka True. Ak je False, program preskońć√≠ pr√≠kazy aŇĺ k ńŹalŇ°iemu pr√≠kazu ElseIf alebo Else . Pr√≠kazy nasleduj√ļce za pr√≠kazom Else sa spust√≠ iba ak nebola Ňĺiadna z predch√°dzaj√ļcich podmienok splnen√°. Po vyhodnoten√≠ vŇ°etk√Ĺch podmienok a spusten√≠ zodpovedaj√ļcich pr√≠kazov pokrańćuje program pr√≠kazy nasleduj√ļcimi po endif .

Do seba moŇĺno vloŇĺiŇ• viac pr√≠kazovIf...Then.

Pr√≠kazy Else a ElseIf s√ļ voliteńĺn√©.

Warning Icon

Pomocou pr√≠kazov GoTo a GoSub je moŇĺn√© vyskońćiŇ• z bloku If ... Then , ale nie je moŇĺn√© skońćiŇ• do Ň°trukt√ļry If ... Then .


Nasleduj√ļci pr√≠kaz v√°m umoŇĺn√≠ zadaŇ• d√°tum trvanlivosti v√Ĺrobku a urńć√≠, ńći uŇĺ tento d√°tum prebehol:

Príklad:


Sub ExampleIfThenDate
Dim sDate As String
Dim sToday As String
  sDate = InputBox("Zadajte trvanlivosҕ (MM.DD.YYYY)")
  sDate = Right$(sDate, 4) + Mid$(sDate, 4, 2) + Left$(sDate, 2)
  sToday = Date$
  sToday = Right$(sToday, 4)+ Mid$(sToday, 4, 2) + Left$(sToday, 2)
  If sDate < sToday Then
    MsgBox "TrvanlivosŇ• uŇĺ vyprŇ°ala"
  ElseIf sDate > sToday Then
    MsgBox "Trvanlivosҕ eҰte nevyprҰala"
  Else
    MsgBox "D√°tum trvanlivosti je dnes"
  End If
End Sub

Please support us!