Abs Function

Returns the absolute value of a numeric expression.

Syntax:


Day (číslo)

Návratová hodnota:

Double

Paremetre:

Number: Any numeric expression that you want to return the absolute value for. Positive numbers, including 0, are returned unchanged, whereas negative numbers are converted to positive numbers.

Nasledujúci príklad používa funkciu Abs na výpočet rozdielu medzi dvoma hodnotami. Nezáleží na tom, ktorú hodnotu zadáte ako prvú.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Please enter the first amount","Value Input"))
    siW2 = Int(InputBox("Please enter the second amount","Value Input"))
    Print "The difference is "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Please support us!