Logical Operators

Nasledujúce logické operátory sú podporované LibreOffice Basic.

Logické operátory porovnávajú (po bitoch) obsah dvoch výrazov alebo premenných, napríklad na testovanie, či je určitý bit nastavený alebo nie.

AND Operator

Logicky násobí dva výrazy.

Eqv Operator

Počíta logickú ekvivalenciu dvoch výrazov.

Imp Operator

Vykoná logickú implikáciu dvoch výrazov.

Not Operator

Neguje výraz prevrátením bitových hodnôt.

Or Operator

Vykonáva logickú OR disjunkciu dvoch výrazov.

XOR Operator

Vykonáva logickú kombináciu Exclusive-Or dvoch výrazov.

Please support us!