Err Function

Vracia chybový kód identifikujúci chybu, ktorá sa vyskytla počas vykonávania programu.

Syntax:


Err

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Funkcia Err je používaná pri spracovanie chýb na určenie a odstránenie chyby.

Príklad:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM chyba sa vyskytne kvôli neexistujúcemu súboru
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Na riadku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"sa vyskytla chyba"
End Sub

Please support us!