Erl Function

Vracia číslo riadku, kde sa vyskytla chyba počas vykonávania programu.

Syntax:


Erl

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Note Icon

Funkcia Erl iba vracia ÄŤĂ­slo riadku a nie popis riadku.


PrĂ­klad:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
REM chyba spôsobená neexistujúcim súborom
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Error " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Na riadku : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"sa vyskytla chyba"
End Sub

Please support us!