TimeValue Function

Počíta číselnú hodnotu času z určenej hodiny, minúty a sekundy - parametrov zadaných ako reťazce - ktoré reprezentujú čas v samostatnej číselnej hodnote. Tato hodnota môže byť použitá na počítanie rozdielu medzi časmi.

Syntax:


TimeValue (text ako reťazec)

Návratová hodnota:

Dátum

Paremetre:

Text: Ľubovoľný reťazec, ktorý obsahuje čas, ktorý chceš počítať, vo formáte "HH:MM:SS".

Použi funkciu TimeValue na konvertovanie ľubovoľného času do jednej hodnoty, tak že môžeš počítať rozdiel.

This TimeValue function returns the type Variant with VarType 7 (Date), and stores this value internally as a double-precision number between 0 and 0.9999999999.

Ako protiklad funkcie DateSerial alebo DateValue, kde číselná hodnota dátumu ústi do dňov relatívnych k pevnému dátumu, môžeš počítať s hodnotami získaným funkciou TimeValue, ale nemôžeš ich vyhodnotiť.

Do funkcie TimeSerial môžeš dosadiť jednotlivé parametre (hodiny, minúty, sekundy) ako oddelené číselné výrazy. Naproti tomu, do funkcie TimeValue môžeš dosadiť ako parameter reťazec obsahujúci čas.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

13 Nesúlad typov

Príklad:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "začiatočný čas"
  b1 = "koncový čas"
  c1 = "celkový čas"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Please support us!