TimeSerial Function

Počíta číselnú hodnotu času pre určené parametre - hodinu, minútu a sekundu, v číselnej hodnote. Túto hodnotu môžeš použiť na počítanie rozdielov medzi časmi.

Syntax:


TimeSerial (hour, minute, second)

Návratová hodnota:

Dátum

Paremetre:

hour: Ľubovoľný celočíselný výraz určujúci hodinu času, ktorý určuje číselnú hodnotu času. Platné hodnoty 0-23.

minute: Ľubovoľný celočíselný výraz určujúci minútu času, ktorý určuje číselnú hodnotu času. Vo všeobecnosti, používaj hodnoty 0-59. Hoci, môžeš tiež použiť hodnoty ležiace mimo tento rozsah, kedy počet minút ovplyvní hodnotu hodiny.

second: Ľubovoľný celočíselný výraz určujúci sekundu času, ktorý určuje číselnú hodnotu času. Vo všeobecnosti, používaj hodnoty 0-59. Hoci, môžeš tiež použiť hodnoty ležiace mimo tento rozsah, kedy počet minút ovplyvní hodnotu minúty.

Príklady:

12, -5, 45 odpovedá 11, 55, 45

12, 61, 45 odpovedá 13, 2, 45

12, 20, -2 odpovedá 12, 19, 58

12, 20, 63 odpovedá 12, 21, 4

Funkciu TimeSerial môžeš použiť na konvertovanie hocijakého času na číselnú hodnotu, ktorú potom môžeš použiť na počítanie rozdielov časov.

Funkcia TimeSerial vracia typ Variant s VarType 7 (Date). Táto hodnota sa interne ukladá ako hodnota Double v rozsahu 0 až 0,9999999999. Na rozdiel od funkcií DateSerial a DateValue, kde sa rozdiel počíta ako počet dní k pevnému dátumu, je možné s hodnotami vrátenými funkciou TimeSerial počítať, ale nie je ich možné previesť späť na čas.

Do funkcie TimeSerial môžeš dosadiť ako parameter reťazec obsahujúci čas. Naproti tomu, do funkcie TimeSerial, môžeš dosadiť jednotlivé parametre (hodiny, minúty, sekundy) ako oddelené číselné výrazy.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Čas ako číslo"
    MsgBox sDate,64,"Formátovaný čas"
End Sub

Please support us!