DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Syntax:


DateSerial (rok, mesiac, deň)

Return value:

Dátum

Parameters:

Rok: Číselná hodnota, ktorá určuje rok. Všetky hodnoty medzi 0 a 99 sú interpretované ako roky 1900-1999. Pre roky mimo tohto rozsahu musíte použiť všetky štyri číslice.

Mesiac: Číselná hodnota určujúca mesiac v danom roku. Povolený rozsah je 1-12.

Deň:Číselná hodnota určujúca deň určeného mesiaca. Povolený rozsah je 1-31. Ak zadáte neexistujúce číslo dňa pre mesiac kratší ako 31 dní, nie je oznámená žiadna chyba.

Funkcia DateSerial vracia počet dní medzi 30. decembrom 1899 a zadaným dátumom. Pomocou tejto funkcie môžete vypočítať rozdiel medzi dvoma dátumami.

Funkcia DateSerial vracia dátový typ Variant s VarType 7 (Date. Interne sa táto hodnota ukladá ako Double, takže ak je zadaná dátum 1.1.1900, vracia hodnotu 2. Záporné hodnoty odpovedajú dátumom pred 30. decembrom 1899 (nie je zahrnutý).

Ak zadaný dátum leží mimo povolený rozsah, LibreOffice Basic vráti chybovú správu.

Ak definuješ funkciu DateValue ako reťazec obsahujúci dátum, funkciu DateValue vyhodnocuje každý parameter (rok, mesiac, deň) ako samostatný číselný výraz.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Example:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   msgbox lDate REM vracia 23476
   msgbox sDate REM vracia 04/09/1964
 End Sub

Please support us!