MkDir Statement

Creates a new directory on a data medium.

Syntax:


Dim sText As String

Paremetre:

Text: Reťazec určujúci názov a cestu priečinka, ktorý chcete odstrániť. Tiež je možné použiť notáciu URL .

If the path is not determined, the directory is created in the current directory.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

76 Adresár nenájdený

Príklad:


Sub ExampleFileIO
' Example for functions of the file organization
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Does the directory exist?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Create directory"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Current directory"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Creation time"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"File length"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"File attributes"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Rename in the same directory
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"New file attributes"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Converts a system path in URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' the colon with DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Please support us!