Line Input # Statement

Načíta reťazce zo sekvenčného súboru do premennej.

Syntax:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Paremetre:

ČísloSúboru: Číslo súboru údajmi, ktoré chcete načítať. Súbor musí byť vopred otvorený príkazom Open s kľúčovým slovom INPUT.

var: Názov premennej, ktorá bude obsahovať výsledok.

Príkazom Line Input# je možné načítať reťazce z otvoreného súboru do premennej. Reťazcové premenné sa načítajú riadok po riadku, až do prvého znaku návrat vozíka (Asc = 13) alebo nový riadok (Asc = 10). Znaky konca riadku nie sú zahrnuté vo výslednom reťazci.

Príklad:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Toto je riadok textu."
  Print #iNumber, "Toto je ďalší riadok textu."
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!