Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Syntax:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parameters:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Príkazom Line Input# je možné načítať reťazce z otvoreného súboru do premennej. Reťazcové premenné sa načítajú riadok po riadku, až do prvého znaku návrat vozíka (Asc = 13) alebo nový riadok (Asc = 10). Znaky konca riadku nie sú zahrnuté vo výslednom reťazci.

Example:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Toto je riadok textu."
  Print #iNumber, "Toto je ďalší riadok textu."
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!