Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Syntax:

Line Input Statement diagram


Line Input #fileNum, variable

Parameters:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must have been opened in advance with the Open statement using the key word INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Príkazom Line Input# je možné načítať reťazce z otvoreného súboru do premennej. Reťazcové premenné sa načítajú riadok po riadku, až do prvého znaku návrat vozíka (Asc = 13) alebo nový riadok (Asc = 10). Znaky konca riadku nie sú zahrnuté vo výslednom reťazci.

Example:

Please support us!