Funkcie na vstup/výstup do súborov

Get Statement

Načíta do premennej záznam z relatívneho súboru alebo sekvenciu bajtov z binárneho súboru.

Input# Statement

Načíta dáta z otvoreného sekvenčného súboru.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Zapíše záznam do relatívneho súboru alebo sekvencie do bajtov binárneho súboru.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc Function

Returns the current position in an open file.

Seek Function

Vráti pozíciu pre budúci zápis alebo čítanie v súbore, ktorý bol otvorený príkazom Open.

Eof Function

Determines if the file pointer has reached the end of a file.

Lof Function

Returns the size of an open file in bytes.

Please support us!