FreeFile Function

Vráti ďalšie dostupné číslo súboru pre otvorenie súboru. Pomocou tejto funkcie je možné otvoriť súbor s číslom súboru, ktoré ešte nie je použité.

Syntax:


FreeFile

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Túto funkciu je možné použiť iba okamžite pred príkazom Open. FreeFile vráti ďalšie dostupné číslo súboru, ale nerezervuje ho.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

67 Príliš veľa otvorených súborov

Príklad:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Prvý riadok textu"
  Print #iNumber, "Ďalší riadok textu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!