Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parameters:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

Ak po poslednom výraze nasleduje bodkočiarka alebo čiarka, LibreOffice Basic uloží text v internom bufferi a pokračuje v behu programu bez výpisu. Ak narazí na ďalší príkaz Print bez bodkočiarky alebo čiarky na konci, vytlačí celý text naraz.

Kladné číselné výrazy sú vytlačené s uvádzajúcou medzerou. Záporné číselné výrazy sú vytlačené s uvádzajúcim znamienkom mínus. Ak hodnoty s pohyblivou desatinnou čiarkou presahujú určitú oblasť, je príslušný číselný výraz vytlačený v exponenciálnom tvare.

Ak presahuje výraz, ktorý má byť vytlačený, určitú dĺžku, bude zobrazenie automaticky zalomené na nasledujúci riadok.

Note Icon

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Example:

Please support us!