Vložiť ovládacie prvky

Otvorí Panel nástrojov.

Icon Choose Controls

Vložiť ovládacie prvky

Tlačidlo

Icon Button

Pridá príkazové tlačidlo. Príkazové tlačidlo je možné použiť na spustenie príkazu pre definovanú udalosť, napr. pre kliknutie myši.

Ak chcete, môžete k tlačidlu pridať text alebo obrázok.

Ovládacie pole obrázka

Icon Image Control

Pridá ovládací prvok vo forme obrázku.

Zaškrtávacie políčko

Icon Check Box

Pridá zaškrtávacie políčko, ktoré je možné použiť pre zapnutie alebo vypnutie určitej funkcie.

Tlačidlo možností

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Popisné pole

Icon Label Field

Pridá pole na zobrazenie textového popisu. Tieto popisy zobrazujú iba určený text, nič sa do nich nezadáva.

Textové pole

Icon Text Box

Pridá vstupné pole, kde môžete zadať a upravovať text.

Pole zoznamu

Icon List Box

Pridá pole, v ktorom je možné kliknúť na položku zo zoznamu.

Combo pole

Icon Combo Box

Pridá combo pole. Combo pole je jednoriadkové pole so zoznamom, na ktorý môže požívateľ kliknúť a vybrať nejakú jeho položku. Pokiaľ chcete, je možné nastaviť položky zoznamu "len na čítanie".

Vodorovný posuvný panel

Icon Horizontal Scrollbar

Pridá do dialógu vodorovný posuvný panel.

Zvislý posuvný panel

Icon Vertical Scrollbar

Pridá do dialógu zvislý posuvný panel.

Zoskupenie

Icon Group Box

Pridá rámček, ktorý je možné použiť k vizuálnemu zoskupeniu súvisiacich ovládacích prvkov, napr. tlačidlo možností.

note

Pre definovanie dvoch rôznych skupín tlačidiel možností sa uistite, že záložky na rámci skupín sú medzi záložkami dvoch skupín.


Panel priebehu

Icon Progress Bar

Pridá panel priebehu do dialógu.

Vodorovná čiara

Icon Horizontal Line

Pridá vodorovnú čiaru do dialógu.

Zvislá čiara

Icon Vertical Line

Pridá zvislú čiaru do dialógu .

Dátumové pole

Icon Date Field

Pridá dátumové pole.

V prípade, že dátumovému poľu priradíte vlastnosť "stránkovanie dole", používateľ môže využiť kalendár pre výber dátumu.

Časové pole

Icon Time Field

Pridá časové pole.

Číselné pole

Icon Numeric Field

Pridá číselné pole.

Menové pole

Icon Currency Field

Pridá menové pole.

Formátované pole

Icon Formatted Field

Pridá textové pole, v ktorom je možné určiť formátovanie vstupného alebo výstupného textu a tiež rôzne obmedzujúce hodnoty.

Pole vzorky

Icon Pattern Field

Pridá pole vzorky. Pole vzorky sa skladá zo vstupnej a znakovej masky. Vstupná maska určuje, aké dáta môže používateľ zadať. Znaková maska určuje stav pola vzorky pri načítaní formulára.

Výber súboru

Icon File Selection

Pridá tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno pre výber súboru.

Vybrať

Icon Select

Zapne alebo vypne Režim výberu. V tomto režimu je možné vybrať ovládacie prvky v dialógu, aby ste ich mohli upraviť.

Vlastnosti

Icon Properties

Otvorí dialógové okno, v ktorom je možné meniť vlastnosti vybraného ovládacieho prvku.

Aktivovať testovací režim

Icon Activate Test Mode

Spustí testovací režim. Kliknite na ikonku uzavretia dialógu na ukončenie testovacieho režimu.

Spravovať jazyky

Manage Language icon

Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zapnúť alebo spravovať viac skupín zdrojov dialógového okna pre viacnásobné jazyky.

Ovládací prvok stromu

Icon Tree Control

Pridá ovládací prvok stromu, ktorý môže zobraziť hierarchický zoznam. Zoznam môžete naplniť svojim programom, pomocou volania API (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!