Všeobecné

Určuje vlastnosti vybraného ovládacieho prvku alebo dialógu. Dostupné vlastnosti závisia na druhu vybraného ovládacieho prvku. Nasledujúce vlastnosti preto nie sú k dispozícii pre všetky druhy ovládacích prvkov.

Automatické vyplňovanie

Výberom "Áno" povolíte funkciu Automatické vypĺňanie pre vybraný ovládací prvok.

Desatinná presnosť

Určuje počet desatinných miest zobrazených v ovládacích prvkoch čísel alebo meny.

Dátum

Zadajte východiskový dátum, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku Dátum.

Farba pozadia

Určuje farbu pozadia pre vybraný ovládací prvok.

Formát dátumu

Zadajte požadovaný formát ovládacích prvkov dátumu. V závislosti na tomto nastavení sa interpretuje vstup používateľa.

Formát času

Určuje formát použitý pre ovládacie prvky času.

Hodnota

Určuje hodnotu ovládacieho prvku.

Hodnota posunu

Zadajte počiatočnú hodnotu posuvníku. To určí jeho východiskovú polohu.

Hodnota priebehu

Určuje hodnotu priebehu pre ukazovateľ priebehu.

Iba na čítanie

Select "Yes" to prevent the user from editing the value of the current control. The control is enabled and can be focused but not modified.

Krok tabulátora

Určuje chovanie vybraného ovládacieho prvku pri stlačení klávesy Tab.

Východzie

Pri použití klávesu Tab budú vyberané iba ovládacie prvky umožňujúce vstup. Ostatné ovládacie prvky, ako napríklad popisy, budú preskakované.

Nie

Pri použití klávesy Tab bude ovládací prvok preskočený.

Áno

Na pole sa dá prejsť stlačením klávesy Tab.


Malá zmena

Určuje počet jednotiek, o ktoré sa posunie pole, ak používateľ klikne na šípku posuvníku

Max. dátum

Určuje horný limit pre ovládacie prvky dátumu.

Max. hodnota

Určuje maximálnu hodnotu ovládacieho prvku.

Max. hodnota posunu.

Určuje maximálnu hodnotu posuvníka.

Max. hodnota priebehu

Určuje maximálnu hodnotu ukazovateľa priebehu.

Max. čas

Určuje maximálnu hodnotu pre ovládací prvok času.

Maximálna dĺžka textu

Zadajte maximálny počet znakov, ktoré môže používateľ zadať.

Min. dátum

Určuje dolný limit pre ovládacie prvky dátumu.

Min. hodnota

Určuje minimálnu hodnotu ovládacieho prvku.

Min. hodnota priebehu

Určuje minimálnu hodnotu ukazovateľa priebehu.

Min. veľkosť posunu

Určuje minimálnu hodnotu posuvníka.

Min. čas

Určuje minimálnu hodnotu pre ovládací prvok času.

Nadpis

Určuje titulok dialógu. Kliknutím na ohraničenie dialógu vyberiete dialóg.

Titulok používajte iba pre označenie dialógu, smie obsahovať iba jeden riadok. Ak pracujete s makrami, volajte ovládacie prvky pomocou vlastnosti Názov.

Názov

Zadajte názov vybraného ovládacieho prvku. Tento názov sa používa pre identifikáciu ovládacieho prvku.

Obrázky

Určuje zdroj obrázku pre tlačidlo alebo obrázok. Kliknutím na "..." vyberiete súbor.

Oddeľovač tisícok

Výberom "Áno" zobrazíte oddeľovač tisícov v ovládacom prvku čísla alebo meny.

Opakovať

Opakuje spúšťanie udalostí, pokiaľ držíte stlačené tlačidlo myši na ovládacom prvku, napríklad rolovacom tlačidle alebo posuvníku.

Orientácia

Určuje orientáciu posuvníka.

Orámovanie

Určuje druh ohraničenia vybraného ovládacieho prvku.

Označenie

Určuje popisok vybraného ovládacieho prvku. Tento popisok sa zobrazí spolu s ovládacím prvkom.

Taktiež je možné vytvoriť viacriadkové popisy. Ručné zalomenie je možné vložiť pomocou Shift Enter.

Pomocný text

Zadajte pomocný text, ktorý sa zobrazí ako tip (bublinová nápoveda), keď podržíte ukazovateľ myši nad ovládacím prvkom.

Poradie

Specify the order in which the controls receive the focus when the Tab key is pressed in the dialog. On entering a dialog, the control with the lowest order (0) receives the focus. Pressing the Tab key the successively focuses the other controls as specified by their order number.

Najskôr získajú ovládacie prvky čísla podľa poradia, v akom boli pridané do dialógu. Potom je možné ich poradie upraviť. LibreOffice Basic poradie automaticky aktualizuje, aby predišiel duplicitným číslam. Ovládacie prvky, ktoré nemôžu byť aktívne, majú taktiež priradené číslo, ale pri použití klávesy Tab budú preskočené.

Posuvný panel

Pridá taký posuvník, ktorého typ určíte v textovom poli.

Posuvný panel

Pridá k textovému poľu posuvník určeného druhu.

Pozdržať

V milisekundách určuje predĺženie medzi udalosťami posuvníka. Táto udalosť nastane, ak kliknete na šípku posuvníka alebo pozadia posuvníka. Pokiaľ tlačidlo myši držíte, dôjde k opakovanému spúšťaniu udalosti. Ak chcete, je možné zadať i platné časové jednotky

PozíciaX

Určuje vzdialenosť vybraného ovládacieho prvku od ľavého okraja dialógu.

PozíciaY

Určuje vzdialenosť vybraného ovládacieho prvku od horného okraja dialógu.

Počet riadkov

Zadajte počet riadkov, ktoré sa v zozname môžu zobraziť. Pre kombinované pole je toto nastavenie aktívne iba vtedy, ak je povolené rozbaľovanie.

Pravítko

Upraví veľkosť obrázku tak, aby zodpovedal veľkosti ovládacieho prvku.

Presný formát

Výberom "Áno" povolíte do ovládacích prvkov čísel, meny, dátumu alebo času iba zadanie platných znakov.

Rolovacie tlačidlo

Výberom "Áno" pridáte k ovládaciemu prvku čísla, meny, dátumu alebo času rolovacie tlačidla, ktorá dovoľujú zvýšenie či zníženie hodnoty pomocou šipiek.

Ručné zalomenie riadku

Výberom "Áno" povolíte ručné zalomenie riadku vo viacriadkových ovládacích prvkoch.

Strana (krok)

Určuje číslo stránky dialógu, na ktorú patrí vybraný ovládací prvok, alebo číslo stránky dialógu, ktorú chcete upraviť. Ak má dialóg iba jednu stránku, nastavte hodnotu Stránka (krok) na 0.

Zadaním Stránka (krok) = 0 zariadite, že sa ovládací prvok zobrazí na každej stránke dialógu.

Ak chcete za behu prepínať medzi stránkami dialógu, musíte vytvoriť makro, ktoré mení hodnotu Stránka (krok).

Stránkovanie dole

Výberom "Áno" povolíte rozbalenie zoznamu alebo kombinovaného poľa. Rozbalovací ovládací prvok má šípku, na ktorú je možné kliknúť a tým otvoriť zoznam existujúcich položiek.

Symbol meny

Zadajte symbol meny použitý pre ovládacie prvky meny.

Symbol pre predponu

Výberom "Áno" určíte, že sa má zobrazovať predpona pri zadávaní čísel pre ovládacie prvky meny.

Tlač

Výberom "Áno" pridáte aktuálny ovládací prvok do tlačového výstupu dialógu.

Trojstav

Výberom "Áno" povolíte tri stavy poľa (zaškrtnuté, nezaškrtnuté, zašedlé ) miesto dvoch stavov (zaškrtnuté, nezaškrtnuté).

Typ tlačidla

Určuje druh tlačidla. Druh tlačidla určuje, aká činnosť nastane.

Typ výberu

Určuje režim výberu, ktorý je povolený pre tento ovládací prvok stromu.

URL pomocníka

Určuje URL nápovedy, ktorá sa zobrazí, keď je tento ovládací prvok aktívny a stlačíte F1. Napríklad pomocou HID:1234 zavoláte Help-ID s číslom 1234.

Pri nastavení premennej prostredia HELP_DEBUG na 1 sa Help-ID zobrazí ako rozšírený tip.

Upraviť masku

Určuje masku pre kontrolu vstupných údajov. Maska je kód, ktorý určuje vstupný formát ovládacieho prvku.

Musíte určiť znak masky pre každý vstupný znak, ak chcete vstup obmedziť na hodnoty, ich prehľad nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Znak

Význam

L

Textová konštanta. Tento znak používateľ nemôže meniť.

a

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné písmená od a do z. Ak bude zadané veľké písmeno, bude automaticky prevedené na písmeno malé.

A

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné písmená od A do Z. Ak bude zadané malé písmeno, bude automaticky prevedené na písmeno veľké.

c

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné písmená od A do Z alebo číslice od 0 po 9. Ak bude zadané veľké písmeno, bude automaticky prevedené na písmeno malé.

C

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné písmená od a do z a čísla 0 až 9. Ak bude zadané malé písmeno, bude automaticky prevedené na písmeno veľké.

N

V tejto pozícii môžu byť iba číslice 0 až 9.

x

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné tlačiteľné znaky.

X

V tejto pozícii môžu byť zadané ľubovoľné tlačiteľné znaky. Ak bude zadané malé písmeno, bude automaticky prevedené na písmeno veľké.


Upravovateľné

Určuje, či je uzol stromu editovateľný.

Prednastavená hodnota je FALSE.

Veľká zmena

Určuje počet jednotiek, o ktoré sa pole posunie, ak používateľ klikne na posuvníku medzi posuvníkom a šípkami.

Viacnásobný výber

Výberom "Áno" povolíte výber viacerých položiek zoznamu.

Viacriadkový vstup

Výberom "Áno" povolíte viacriadkový vstup v ovládacom prvku. Stlačením Enter v ovládacom prvku vložíte ručné zalomenie.

Viditeľné

Určuje veľkosť posuvníka na posuvníku.

Vyvolá koniec editovania

Určuje, čo sa stane, ak je editovanie prerušená výberom iného uzlu stromu, zmenou stromu dát alebo iným spôsobom.

Ak je vlastnosť nastavená na TRUE, pri ukončení editovania sa zmeny automaticky uložia. FALSE znamená, že sa editovanie preruší a zmeny sa stratia.

Prednastavená hodnota je FALSE.

Výber

Určuje poradie vybraných položiek. "0" predstavuje prvú položku. Pre výber viac ako jednej položky musí byť povolený Viacnásobný výber.

Kliknite na ... pre otvorenie dialógové okna Výberu.

Kliknite na položku či položky, ktoré chcete vybrať. Pre výber viac ako jednej položky musíte povoliť možnosť Viacnásobný výber.

Východzie tlačidlo

Výberom "Áno" určíte, že toto tlačidlo bude východiskové. Stlačením klávesy Enter v dialógu sa aktivuje práve východiskové tlačidlo.

Výška

Určuje výšku vybraného ovládacieho prvku.

Výška riadka

Určuje výšku každého riadku stromu v pixloch.

Ak je zadaná hodnota menšia alebo rovná nule, výška riadku je maximálna výška všetkých riadkov.

Prednastavená hodnota je 0.

Zapnuté

Výberom "Áno" zapnete ovládací prvok. Ak je ovládací prvok vypnutý, zobrazí sa v dialógu šedou farbou.

Zarovnanie

Určuje zarovnanie vybraného ovládacieho prvku.

Znaková maska

Určuje počiatočné hodnoty zobrazujuce ovládací prvok so vzorom. To používateľovi pomôže rozoznať povolené hodnoty v tomto poli. Zadávané hodnoty sú obmedzené formátom vstupnej masky.

Znaková sada

Určuje písmo použité pre zobrazenie obsahu vybraného ovládacieho prvku.

Znaky hesla

Zadajte znak, ktorý sa zobrazí miesto znakov, ktoré zapisujete. To je možné využiť napríklad pri zadávaní hesiel do textových polí.

Zobrazená odmocnina

Určuje, či sa zobrazí koreňový uzol stromu.

Ak je hodnota nastavená na FALSE, koreňový uzol nie je platným uzlom stromu a nie je možné použiť ho pomocou žiadnej metódy XTreeControl.

Prednastavená hodnota je TRUE.

Zobraziť odmocninové úchytky

Určuje, či sa má zobraziť aj úchyt koreňových uzlov.

Prednastavená hodnota je TRUE.

Zobraziť úchytky

Určuje, či sa majú zobraziť úchyty uzlov.

Úchyty sú bodkované čiary, ktoré vizualizujú hierarchiu stromu.

Prednastavená hodnota je TRUE.

Zoznam záznamov

Určuje položky v zozname. Jeden riadok predstavuje jednu položku. Pomocou Shift+Enter vložíte nový riadok.

Zvýšiť/znížiť hodnotu

Určuje interval zvýšenia a zníženia hodnoty pre rolovacie tlačidlá.

Štát

Vyberte stav výberu aktuálneho ovládacieho prvku.

Šírka

Určuje šírku aktuálneho ovládacieho prvku alebo dialógu.

Please support us!