LibreOffice Basic IDE

Táto časť obsahuje popis štruktúry Basic IDE.

Panel nástrojov pre makro

Panel Makro obsahuje príkazy na vytváranie, úpravu a spúšťanie makier.

Okno Sledovanie

Okno Sledovanie umožňuje sledovať hodnoty premenných behom spustenia programu. V textovom poli Sledovanie definujte premennú. Kliknutím na Povoliť sledovanie pridáte premennú do zoznamu a budú sa zobrazovať jej hodnoty.

Okno Zásobník volaní

Zásobník volaní vám umožňuje sledovať poradie volaní procedúr a funkcií počas behu programu. Procedúry a funkcie sú zoradené podľa času volania - naposledy volané sú hore.

Správa bodov prerušenia

Určuje vlastnosti bodov prerušenia.

Klávesové skratky v Basic IDE

Príkazy z miestnej ponuky záložiek modulov

Vložiť

Modul

Vloží nový modul do aktuálnej knižnice.

Dialóg

Vloží nové dialógové okno do aktuálnej knižnice.

Zmazať

Zmaže vybraný modul.

Premenovať

Premenuje aktuálny modul.

Skryť

Skryje aktuálny modul.

Moduly

Otvorí dialógové okno Makrá.

Please support us!