Makrá riadené udalosťami

Táto časť popisuje ako priradiť programy v Basicu udalostiam programu.

Ak priradíte makro k udalosti, je možné ho automaticky spustiť, ak nastane určitá softverova udalosť. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad udalostí programu a tiež sa dozviete, kedy sa spustí priradené makro.

Udalosť

Priradené makro je spustené...

Spustiť aplikáciu

... po spustení aplikácie LibreOffice.

Ukončiť aplikáciu

...pred ukončením aplikácie LibreOffice.

Vytvoriť dokument

...po vytvorení dokumentu pomocou Súbor - Nový alebo ikony Nový.

Otvoriť dokument

...po otvorení dokumentu pomocou Súbor - Otvoriť alebo ikony Otvoriť.

Uložiť dokument ako

...before a document is saved under a specified name (with File - Save As, or with File - Save or the Save icon, if a document name has not yet been specified).

Dokument bol uložený ako

... after a document was saved under a specified name (with File - Save As, or with File - Save or with the Save icon, if a document name has not yet been specified).

Uložiť dokument

...pred uložením dokumentu pomocou Súbor - Uložiť alebo ikony Uložiť, ak už bol určený názov dokumentu.

Dokument bol uložený

...po uložení dokumentu pomocou Súbor - Uložiť alebo ikony Uložiť, ak už bol určený názov dokumentu.

Dokument sa zatvára.

...pred zatvorením dokumentu.

Dokument bol zatvorený

...po zatvorení dokumentu. Poznámka: taktiež môže nastať udalosť "Uložiť dokument", ak sa dokument uloží pred zatvorením.

Aktivovať dokument

...po prenesení dokumentu na popredie.

Dezaktivovať dokument

...po prenesení iného dokumentu na popredie.

Tlač dokumentu

...po zatvorení dialógu Tlač, ale pred zahájením skutočnej tlače.

Chyba počas behu JavaScriptu

...ak nastane chyba počas behu JavaScriptu.

Tlačiť hromadnú korešpondenciu

...po zatvorení dialógu Tlač, ale pred zahájením skutočnej tlače. Táto udalosť sa spustí pre každú vytlačenú kópiu.

Zmena počtu strán

...ak sa zmení počet strán.

Správa prijatá

...ak bola prijatá správa.


Priradenie makra k udalosti

 1. Vyberte Nástroje - Prispôsobiť a kliknite na záložku Udalosti.

 2. Vo výbere Uložiť do vyberte, či chcete, aby priradenie platilo globálne alebo iba pre aktuálny dokument.

 3. Vyberte udalosť zo zoznamu Udalosti.

 4. Kliknite na Makro a vyberte makro, ktoré chcete priradiť ku vybranej udalosti.

 5. Kliknite na OK pre priradenie makra.

 6. Kliknutím na OK zatvoríte dialógové okno.

Odstránenie priradeného makra k udalosti

 1. Vyberte Nástroje - Prispôsobiť a kliknite na záložku Udalosti.

 2. Vo výbere Uložiť v vyberte, či chcete priradenie odstrániť globálne alebo iba pre aktuálny dokument.

 3. Zo zoznamu Udalosti vyberte udalosť, ktorá obsahuje dané priradenie.

 4. Kliknite na Odstrániť.

 5. Kliknutím na OK zatvoríte dialógové okno.

Please support us!