The Basic Editor

The Basic Editor provides the standard editing functions you are familiar with when working in a text document. It supports the functions of the Edit menu (Cut, Delete, Paste), the ability to select text with the Shift key, as well as cursor positioning functions (for example, moving from word to word with and the arrow keys).

Dlh√© riadky je moŇĺn√© rozdeliŇ• na niekońĺko kratŇ°√≠ch, keńŹ ako posledn√© dva znaky na riadku vloŇĺ√≠te medzeru a podtrŇĺn√≠k _. T√Ĺm spoj√≠te dva riadky do jedn√©ho logick√©ho riadku. (Pokiańĺ v rovnakom module Basic zad√°te "Option Compatible", plat√≠ vlastnosŇ• spojenia riadkov i pre koment√°re.)

Pokiańĺ kliknete na ikonu SpustiŇ• BASIC na paneli Makro, spust√≠ sa program od prv√©ho riadku v editore. Program spust√≠ prv√Ĺ Sub alebo Function a potom sa zastav√≠. "Sub Main" nem√° prednosŇ• pri spusten√≠ programu.

tip

K√≥d svojho Basic programu vloŇĺte medzi riadky Sub Main a End Sub, ktor√© vid√≠te pri prvom otvoren√≠ IDE. Alebo tieŇĺ m√īŇĺete zmazaŇ• vŇ°etky riadky a zadaŇ• svoj vlastn√Ĺ k√≥d.


Navig√°cia v projekte

KniŇĺnica

Vyberte kniŇĺnicu zo zoznamu KniŇĺnice vńĺavo na paneli a kniŇĺnica sa nańć√≠ta do editoru. Zobraz√≠ sa prv√Ĺ modul vybranej kniŇĺnice.

Katalóg objektov

Kliknutím na ikonu Katalóg objektov Ikonka na paneli Makro otvoríte Katalóg objektov.

Toto dial√≥gov√© okno obsahuje zoznam vŇ°etk√Ĺch existuj√ļcich objektov v hierarchickom usporiadan√≠. Dvojit√Ĺm kliknut√≠m na poloŇĺku sa otvor√≠ zoznam podriaden√Ĺch objektov.

Na zobrazenie urńćit√©ho modulu v editore alebo na umiestnenie kurzoru do vybranej SUB alebo FUNCTION, dvojkliknite na zodpovedaj√ļcu poloŇĺku.

Ukladanie a nańć√≠tanie zdrojov√©ho k√≥du Basic

K√≥d jazyka Basic je moŇĺn√© uloŇĺiŇ• do textov√©ho s√ļboru a importovaŇ• ho do in√Ĺch syst√©mov.

warning

Dial√≥gy Basic nie je moŇĺn√© ukladaŇ• do textov√Ĺch s√ļborov.


UloŇĺenie zdrojov√©ho k√≥du do textov√©ho s√ļboru.

  1. Vyberte z katal√≥gu objektov modul, ktor√Ĺ chcete exportovaŇ• ako text.

  2. Kliknite na ikonu VloŇĺiŇ• zdrojov√Ĺ text na paneli Makro.

  3. Vyberte n√°zov s√ļboru a kliknut√≠m na OK s√ļbor uloŇĺ√≠te.

Nańć√≠tanie zdrojov√©ho k√≥du z textov√©ho s√ļboru

  1. Vyberte v katal√≥gu objektov modul, do ktor√©ho chcete importovaŇ• zdrojov√Ĺ k√≥d.

  2. Umiestnite kurzor na poz√≠ciu, kam m√° byŇ• vloŇĺen√Ĺ k√≥d programu.

  3. Kliknite na ikonu VloŇĺiŇ• zdrojov√Ĺ text na paneli Makro.

  4. Vyberte textov√Ĺ s√ļbor obsahuj√ļci zdrojov√Ĺ k√≥d a kliknite na OK.

Please support us!