Informácia

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Language Settings - Languages. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

To isté platí pre národné nastavenia formátu dátumu, času a meny. Formátovacie kódy sa interpretujú a zobrazia podľa aktuálneho národného nastavenia.

Hodnoty pre 16 základných farieb sú nasledovné:

Hodnota

Meno farby

0

Čierna

128

Modrá

32768

Zelená

32896

Azúrová

8388608

Červená

8388736

Purpurová

8421376

Žltá

8421504

Biela

12632256

Šedá

255

Svetlomodrá

65280

Svetlozelená

65535

Svetloazúrová

16711680

Svetločervená

16711935

Svetlopurpurová

16776960

Svetložltá

16777215

Jasne biela


Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select LibreOffice Macros container.

This library must be loaded before execution. Place the following statement before the first macro in your module:

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Syntax:

Return value:

Parameters:

Example:

VBA financial functions

VBA Time and Date functions

VBA I/O functions

VBA Mathematical functions

VBA Object functions

Error codes:

1 Došlo k výnimke

2 Nešpecifikovaná syntaktická chyba

3 Návrat bez Gosub

4 Neplatný vstup; prosím skúste znovu

5 Neplatné volanie procedúry

6 Pretečenie

7 Nedostatok pamäte

8 Veľkosť poľa už bola určená

9 Index mimo rozsah

10 Dvojitá definícia

11 Delenie nulou

12 Nedefinovaná premenná

13 Nesúlad typov

14 Neplatný parameter

18 Došlo k prerušeniu používateľom

20 Pokračovať bez chyby

28 Nedostatok miesta v zásobníku

35 Procedúra alebo funkcia nie je definovaná

48 Chyba pri načítaní knižnice DLL

49 Nesprávne volanie DLL

51 Interná chyba

52 Nesprávny názov alebo číslo súboru

53 Súbor nenájdený

54 Nesprávny režim súboru

55 Súbor je už otvorený

57 Vstupno-výstupná chyba zariadenia

58 Súbor už existuje

59 Zlá dĺžka záznamu

61 Disk je plný

62 Čítanie za koncom súboru (EOF)

63 Nesprávne číslo záznamu

67 Príliš veľa otvorených súborov

68 Zariadenie nie je dostupné

70 Prístup zamietnutý

71 Disk nie je pripravený

73 Vlastnosť nie je implementovaná

74 Nie je možné presunúť na iný disk

75 Chyba prístupu k adresáru/súboru

76 Adresár nenájdený

91 Premenná objektu nie je nastavená

93 Neplatný vzor reťazca

94 Použitie nuly nie je povolené

250 Chyba DDE

280 Očakávanie odozva na pripojenie DDE

281 Nedostupné kanály DDE

282 Na zahájenie pripojenia DDE neodpovedala žiadna aplikácia

283 Na zahájenie pripojenia DDE odpovedalo príliš mnoho aplikácií

284 Kanál DDE je uzamknutý

285 Externá aplikácia nemôže vykonať operáciu DDE

286 Vypršal časový limit pri čakaní na odozvu DDE

287 Používateľ stlačil ESCAPE počas operácie DDE

288 Externá aplikácia je zaneprázdnená

289 Operácia DDE bez údajov

290 Údaje sú v nesprávnom formáte

291 Externá aplikácia bola ukončená

292 Pripojenie DDE bolo prerušené alebo zmenené

293 Bola zavolaná metóda DDE bez otvoreného kanálu

294 Neplatný formát odkazu DDE

295 správa DDE sa stratila

296 Vloženie odkazu už bolo vykonané

297 Režim odkazu nemožno nastaviť kvôli neplatnému predmetu odkazu

298 DDE vyžaduje súbor DDEML.DLL

323 Nie je možné načítať modul

341 Neplatný index objektu

366 Objekt nie je dostupný

380 Chybná hodnota vlastnosti

382 Vlastnosť je iba na čítanie

394 Vlastnosť je iba na zápis

420 Neplatný odkaz na objekt

423 Vlastnosť alebo metóda nenájdená

424 Je vyžadovaný objekt

425 Neplatné použitie objektu

430 Prepojenie OLE nie je týmto objektom podporované

438 Tato vlastnosť alebo metóda nie je objektom podporovaná

440 Chyba OLE prepojenia

445 Objekt nepodporuje túto akciu

446 Pomenované argumenty nie sú daným objektom podporované

447 Aktuálne národné prostredie nie je daným objektom podporované

448 Pomenovaný argument nebol nájdený

449 Argument je povinný

450 Nesprávny počet argumentov

451 Objekt nie je kolekcia

452 Neplatné poradie

453 Určená DLL funkcia nebola nájdená

460 Neplatný formát schránky

951 Neočakávaný symbol:

952 Očakávané:

953 Očakávaný symbol

954 Očakávaná premenná

955 Očakávané návestie

956 Hodnotu nemožno použiť

957 Premenná je už definovaná

958 Podprocedúra alebo funkcia je už definovaná

959 Návestie je už definované

960 Promenná nebola nájdená

961 Pole alebo procedúra neboli nájdené

962 Procedúra nebola nájdená

963 Návestie nedefinované

964 Neznámy typ údajov

965 Očakávané ukončenie

966 Blok výrazu je stále otvorený: chýba

967 Zátvorky nie sú spárované

968 Symbol je už definovaný odlišne

969 Parametre nezodpovedajú procedúre

970 Neplatný znak v čísle

971 Veľkosť poľa musí byť určená

972 Else/Endif bez If

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

975 Nesúhlasí zadanie veľkosti poľa

976 Neznámá voľba:

977 Konštanta predefinovaná

978 Program je príliš rozsiahly

979 Reťazce alebo polia nie sú povolené

1000 Objekt nemá túto vlastnosť

1001 Objekt nemá túto metódu

1002 Chýba požadovaný argument

1003 Nesprávny počet argumentov

1004 Chyba pri vykonávaní metódy

1005 Nemožno nastaviť vlastnosť

1006 Nemožno zistiť vlastnosť

Please support us!