Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Nasledujúci príklad je pre nové dialógové okno pomenované "Dialog1". Použitím nástrojov z Panelu nástrojov v editore dialógových okien vytvorte dialógové okno a pridajte nasledujúce ovládacie prvky: Zaškrtávacie políčko nazvané "CheckBox1", Popisné pole nazvané "Label1",Tlačidlo nazvané "CommandButton1", a Posuvný zoznam nazvaný "ListBox1".

Warning Icon

Uistite sa že použijete rovnaké veľké a malé písmená pri priraďovaní ovládacieho prvku k premennej objektu.


Globálna funkcia pre načítavanie dialógov


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Zobrazenie dialógu


REM globálna definícia premenných
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Čítanie alebo úprava vlastností ovládacích prvkov v programe


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM získanie dialógu model
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM zobrazenie textu Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM nastavenie nového textu pre ovládací prvok Label1
  oLabel1.Text = "Nové súbory"
  REM zobrazenie vlastností modelu pre ovládací prvok CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM nastavenie nového stavu pre CheckBox1 pre model ovládacieho prvku
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM zobrazenie vlastností modelu pre ovládací prvok CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM zobrazenie vlastností pre ovládací prvok CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM spustenie dialógu
  oDialog1.Execute()
End Sub

Pridanie položky do poľa zoznamu


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM pridanie novej položky do poľa zoznamu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Nová položka" & iCount,0)
End Sub

Odstránenie položky z poľa zoznamu


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM odstránenie prvej položky z poľa zoznamu
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Please support us!