Header and Footer

This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.

Umaallo

Doorootto cinaancho mayino giddo qoolu akati aaninni umaallo wori woy hooli. Mitte bortajera mitteegge horoonsirootto umaallo baalanku qooli aana mittu akati garinni wori. Haaro bortaje giddo,"Gadennihu" qoolu akaticallu diramino. Wolu qoolu akati bortajete horoosiritto gedenaanni dirtote giddo ledamanno.

Lekkaallo

Cinaancho mayino giddo doorrotto qooli aaninni lekkaallo ledi woy hooli. Lekkaallo worrannihu woy lendannihu mittu akatinni noonsa baalunku qooli aanaati. Haaro bortaje giddo, "Gadete"qooli akati callu dirtooti. Wolu qoolu akati lexxannohu insa bortajete giddo horoonsiritto gedenaanniiti.

Please support us!