OLE-Uduunnichi Gaxa

OLE-Uduunnichi gaxi daannohu uduunnu dooramannonna, lowo geeshsha hasiisanno assishsha uduunne suudisatenna ofoshiishate yannaraati.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Dino Xaaxo

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object. Qolteno tenne qineesso Xaaxo giggishshi qooli aana doora dandaatto.

Wrap Off Icon

Xaaxo Hunanniha

Xaaxo

Wraps text on all four sides of the border frame of the object. Tini bido sumuu yitannohu Qooli Xaaxo doorsha Xoaax giggishshi qool aanaati.

Wrap On Icon

Xaaxo Fannanniha

Xaaxo Gidoo

Places the object in front of the text. qolteno mittu gari heleelle Xaaxo giggishshi qooli giddonni gudate dandaatto.

Wrap Through Icon

Xaaxote Xulli Giddoo

Gura

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Gura

Lekkaalo

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Mereersi

Qiniitira diri

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Qiniite

Sammote diri

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Sammo

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Mereersi

Sammote diri

Dooramino uduunnichi umaali qacce hossicha diri. mittu uduunichi callu dooramiro misilete woy dinqeefachishate giddo, uduunnichoho umaali qacce aliidi qacce qooxora diri.

Icon Bottom

Hunda

Faro

Farote uduunni gaxa fanate faruwate bido kisi, hakkiicho shittete faro woy uduunnicho soorrate dandattowa kisi.

Bido

Faruwa

Xuruuru Akata

Xuruuru akati uduunnichi gaxa fanate tenne bido qiphisi, hakkiino qaccete xuruuri akata soorrate dandaatto dargaati.

Bido

Xuruuru Akata

Farote kuula

Xuruuru kuula bido kisi(faranniha) farote kuuli uduunni gaxa fanate, uduunniha farote kuula soorrate kaa'lannoheho.

Bido

Xuruuru kuula(faronniho)

Uduunnichu Akatta

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

 Icon Object Properties

Uduunnu Akatta

Albira abbi

Dooramino uduunnicho umaalo suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi albaanni ikkanno.

Icon Bring to Front

Albira abi

Badhilicho soyi

Dooramino uduunnicho lekkaali suunote aantewa millisi, hakko daafira wolu uduunnichi badheenni ikkanno.

Icon Send to Back

Badhera soyi

Dagacho soorri

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Dagacho soori

Please support us!